U skladu sa odredbama Statuta Akcionarskog društva „PROFITAPP INTERNATIONAL” i društva „PROFITAPP D.O.O.“ direktori oba Društva, dana 20.12.2020. godine donose sledeće:

1.OPŠTI USLOVI POSLOVANJA

Ovim Opštim Uslovima poslovanja (u daljem tekstu „Opšti uslovi“ ili „Opšti uslovi poslovanja“) društvo „PROFITAPP INTERNATIONAL A.D.“ Podgorica, MB/PIB: 03263304,koje zastupa izvršni direktor Aleksandar Anđušić, i društvo „PROFITAPP D.O.O.“ Podgorica, MB/PIB: 03062856,koje zastupa izvršni direktor Vojin Rašković, oba društva sa sjedištem u ul.Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, Podgorica, Crna Gora, (zajednički u daljem tekstu: „PROFITAPP“ ili „mi“/“naši“/“nama“/“nas“) uređuju međusobne odnose između PROFITAPP-a i Korisnika usluga, pri čemu Korisnik usluga može biti:

 • Krajnji Korisnik(fizičko lice) odnosno Korisnik ProfitApp Aplikacije(u daljem tekstu „Korisnik“ ili „Korisnici“ ili „ti“ ili „vi“)

i

 • Partnerska kompanija, odnosno pravno lice.

O NAMA

PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem koji posluje u oblasti marketing i lojalti odnosno benefit programa. Poslovni cilj PROFITAPP je povezivanje privrednih subjekata koji plasiraju robu ili usluge i krajnjih korisnika/potrošača koji potom robu i usluge kupuju uz korišćenje PROFITAPP aplikacije, i koji prilikom svake takve kupovine ostvaruju određene pogodnosti odnosno benefite.

Sa jedne strane, ProfitApp aplikacija služi kao sredstvo informisanja koje nudi i niz benefita svojim Korisnicima. Korisnici(tj.fizička lica) svoje benefite ostvaruju prilikom kupovine kod partnerskih firmi. Benefiti koje ProfitApp Korisnici ostvare putem korišćenja ProfitApp Aplikacije se prikazuju u vidu ProfitApp Bodova koji mogu da se sakupljaju, troše, koriste i šalju u zemljama gde je ProfitApp prezentan, pri čemu je način obavljanja ovakvih radnji putem ProfitApp Aplikacije usaglašen sa zakonima svake zemlje gde je ProfitApp prezentan. Sa druge strane ProfitApp platforma, kroz „Admin Panel“, predstavlja efikasno tehnloško rešenje koje našoj drugoj vrsti Korisnika, a to su Partnerske firme (tj. pravna lica), omogućava da konstantno unapređuju svoje poslovanje, kroz posebnu dizajniranu analitiku i uz specifične marketniške alate, koji ne samo da izvršavaju usluge promocije, već omogućavaju da partnerska firma poboljša svoje celokupne prihode.

1.1. UVODNE ODREDBE

1.1.1.Svrha Opštih uslova poslovanja je uspostavljanje jasnih i obavezujućih osnova ugovornih odnosa za PROFITAPP i korisnike usluga. 1.1.2.Ovi Opšti uslovi primenjuju se kada posetiš naš website i/ili kada preuzmeš ProfitApp aplikaciju/platforme i/ili kada koristiš sve usluge i proizvode koji su ti dostupni putem ProfitApp aplikacije/platforme i/ili website-a. Posetom našeg website-a i/ili preuzimanjem, kao i korišćenjem, naše ProfitApp aplikacije pristaješ da budeš obavezan ovim Opštim uslovima i odredbama. 1.1.3.Stoga je važno da obavezno i pažljivo pročitaš ove Opšte uslove, kako bi na najbolji mogući način razumjeo/la ne samo tvoja prava i obaveze, već i naša prava i obaveze.

1.1.4.Opšti uslovi poslovanja sadrže jedinstvene Opšte odredbe, kao i posebna poglavlja odnosno cjeline namijenjene za pravne subjekte i fizička lica, i to:

  • Opšte uslove poslovanja za korisnike, odnosno za fizička lica.
  • Opšte uslove poslovanja za partnerske firme.

1.1.5.Ovakva podjela učinjena je iz razloga efikasnije komunikacije sa svakom od grupa Korisnika usluga.

1.1.6.Pored Opštih uslova poslovanja, PROFITAPP poseduje i set pratećih akata poput Pravilnika o tarifi i Pravilnika o provizijama kojim određuje cijene svojih usluga, okvir za definisanje provizija ili dodatne elemente ugovornih odnosa. Svaki od ovih akata naznačen je i referenciran u Opštim uslovima.

1.1.7.Međusobni uslovi poslovanja unutar PROFITAPP poslovnog sistema uređeni su odgovarajućim ugovorima.

1.1.8.Opšti uslovi poslovanja objavljuju se na internet prezentaciji PROFITAPP i prilažu se kao sastavni dio ugovora sa korisnicima usluga, s time da svaka od dvije grupe Korisnika usluga dobija onaj dio Opštih uslova koji se na takvu grupu i odnose, uključujući i Opšte odredbe. Cielokupan tekst Opštih uslova objavljuje se na uobičajeni način, odnosno na web adresi: www.profitapp.me.

1.1.9.Ugovorom o pristupu (formularnim ugovorom) PROFITAPP unaprijed određuje elemente i uslove ugovora preko opštih uslova, a korisnik usluga, odnosno partnerska firma, samo pristupa tako učinjenoj ponudi. Opšti uslovi ugovora dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovornim stranama u istom ugovoru, i po pravilu obavezuju kao i ove.

1.1.10.Opšti uslovi obavezuju obe grupe korisnika usluga (definisani pod tačkom 1.1.4.) ako su im bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora. U slučaju neslaganja Opštih uslova i pojedinačnih odredba ugovora o uslugama za Partnerske firme, primjenjuju se odredbe ugovora o uslugama.

1.1.11.U slučaju da postoje bilo kakve nejasnoće vezano za ove Opšte uslove, a za koje ti je potrebno razjašnjenje, budi slobodan/a da nas kontaktiraš putem naše „Kontakt“ sekcije kojoj možeš pristupiti putem sledećeg linka: https://profitapp.me/kontakt/, mi ćemo se potrduti da ti brzo i efikasno pružimo sve potrebne informacije, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahteva.

1.1.12.Ukoliko nisi saglasan/a sa bilo kojim sadržajem koji se nalazi u ovim Opštim uslovima, molimo te da ne koristiš naše usluge.

1.2.DEFINICIJE

1.2.1.PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem koji posluje u oblasti marketing i lojalti odnosno benefit programa. Poslovni cilj PROFITAPP je povezivanje privrednih subjekata koji plasiraju robu ili usluge i krajnjih korisnika/potrošača koji potom robu i usluge kupuju uz korišćenje PROFITAPP aplikacije, i koji prilikom svake takve kupovine ostvaruju određene pogodnosti odnosno benefite.

1.2.2.PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem čiji je organizator Profit App International AD, privredno društvo osnovano kao akcionarsko društvo i registrovano u skladu sa zakonima Crne Gore, sa registracionim brojem 03263304 i poslovnom adresom Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica, a koji čine:

 1. Sam Profit App International AD, koji je Organizator sistema i vlasnik PROFITAPP platforme i aplikacije, i koji je ugovorima o master franšizi – za svaku zemlju u kojoj PROFITAPP posluje – na Master primaoca franšize za takvu zemlju preneo sva prava i obaveze za organizaciju upravljanje PROFITAPP poslovnim sistemom za takvu zemlju;
 2. Master primaoci franšize, uključujući i PROFITAPP D.O.O. Podgorica, koji je Master primalac franšize za Crnu Goru;
 3. Primaoci jediničnih franšiza PROFITAPP, koji svi skupa na teritoriji zemlje čine Mrežu PROFITAPP za takvu zemlju;
 4. Korisnici usluga;
 5. Platforma i Aplikacija PROFITAPP.

1.2.3.Opšti uslovi poslovanja su jedinstveni za PROFITAPP, ali se donose za svaku zemlju ponaosob, u cilju usklađivanja sa regulativom svake od zemalja u kojoj PROFITAPP posluje.

1.2.4.Mrežu na teritoriji čine Master primalac franšize, svi primaoci (jedinične) franšize, kao i Korisnici usluga na teritoriji. Internacionalnu mrežu čine sve mreže PROFITAPP uključujući i Organizatora sistema.

1.2.5.Primalac franšize je pravni subjekt koji je ugovorom o (jediničnoj) franšizi stekao prava i obaveze da na određenoj teritoriji, unutar Srbije, akvizira Korisnike usluga i pruža im podršku, na način definisan Opštim uslovima i u skladu sa Poslovnim sistemom PROFITAPP.

1.2.6.Korisnici usluga su Partnerske kompanije (ili: „Akceptanti”) i Korisnici, gdje su Akceptanti pravni subjekti, a Korisnici su fizička lica. Postoji više tipova Korisnika.

1.2.7.Usluge PROFITAPP su sve usluge koje se Korisnicima usluga pružaju unutar PROFITAPP sistema, a koje uključuju usluge posredovanja, promocije i marketinga i tehničke podrške. „Usluge korisnicima” su sve usluge koje Korisnicima pružaju Partnerske kompanije.

1.2.8.Korisnici usluga su Partnerske kompanije (ili: Akceptanti) i Korisnici, kao i sva druga lica koja pristupaju i informišu o uslugama putem ProfitApp website-a.

1.2.9.Partnerska kompanija ili Akceptant je privredni subjekat – trgovac ili pružalac usluga – koji, ugovorom sa PROFITAPP prihvata Opšte uslove poslovanja, odnosno obračun i plaćanje za isporučene robe i usluge na osnovu Aplikacije, i koje svakom Korisniku obezbeđuje određeni Benefit u slučaju kada Korisnik koristi Aplikaciju za plaćanje ili uz plaćanje kod Partnerske kompanije. Partnerske kompanije akviziraju članice Mreže, a ugovore sa Partnerskim kompanijama sklapa PROFITAPP.

1.2.10.Ugovor sa Partnerskim kompanijama je ugovor koji PROFITAPP zaključuje sa Partnerskim kompanijama, a koji se sastoji od: (1) ovih Opštih uslova poslovanja, i (2) samog Ugovora, kojim se definišu specifični posebnih uslovi saradnje između PROFITAPP i Partnerskih kompanija, (3) Korisničkog uputstva za Partnerske kompanije i (4) Obrazac registracione prijave.

1.2.11.Korisnik je fizičko lice koje je uspešno sprovelo proces registracije i instaliralo ProfitApp aplikaciju, i time prihvatilo Opšte uslove poslovanja za fizička lica. Korisnik je, kao takav, potencijalni potrošač ili klijent Partnerskih kompanija, a koji prilikom plaćanja roba i/ili usluga iz asortimana Partnerskih kompanija, koristi ProfitApp aplikaciju radi ostvarivanja benefita u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.

  1. Svaki Korisnik koji instalira Aplikaciju, i time prihvati Opšte uslove poslovanje, postaje Anonimni korisnik, a prilikom verifikacije postaje Standardni korisnik odnosno Korisnik.
  2. Korisnici uplatom članarine koja je definisana Pravilnikom o tarifi mogu da promijene tip Korisnika i da potom steknu različite statuse, a time i prava i obaveze.

1.2.12.Korisnik po tipu može biti Anonimni korisnik, Standardni korisnik i Smart korisnik. Statusi Korisnika definisani su Pravilnikom o tarifi. PROFITAPP zadržava pravo da menja nazive i uslove članstava, kao da uvodi nove vrste članstava.

1.2.13.Benefit je imovinsko pravna korist koju ostvaruju Korisnici, zahvaljujući korišćenju ProfitApp aplikacije. Benefit se manifestuje u vidu „ProfitApp bodova“.

1.2.14.ProfitApp Bod predstavlja benefit odnosno „bonitetnu šemu“ koja predstavlja pogodnost za kupovinu proizvoda i usluga koje nude Partnerske firme. ProfitApp Bodovi se skupljaju na nalozima Korisnika koji se evidentiraju u ProfitApp aplikaciji, ProfitApp Bodove Korisnici mogu slobodno koristiti u okviru ProfitApp Mreže tj. u okviru ProfitApp internacionalne Mreže. Vrednost svih ProfitApp Bodova je definisana u Članu 2.2.12. pri čemu je definisano da 1 ProfitApp Bod u Crnoj Gori ima vrednost 1 EUR (slovima: jedan euro), te se ProfitApp Bod koristi kao baza za konverziju u ostale vrste Bodova. Svaka zemlja koja je članica ProfitApp mreže ima poseban naziv za Bod (čl.2.2.12.).

1.2.15.Provizija ili Naknada PROFITAPP je provizija koju PROFITAPP ostvaruje pri svakoj transakciji između Partnerske kompanije i Korisnika, i koja se obračunava putem Platforme, shodno Ugovoru između PROFITAPP-a i Partnerske kompanije. Visina provizija ugovara se Ugovorom i mora biti u skladu sa Pravilnikom o provizijama.

1.2.16.ProfitApp Aplikacija ili Aplikacija je tehnološko rješenje – aplikacija – prilagođeno za mobilne uređaje koji koriste IOS ili Android platformu, a putem koje Korisnici usluga ostvaruju svoja prava, pod uslovima opisanim u Opštim uslovima poslovanja. Aplikacija može biti namenjena Korisnicima, ali i Partnerskim kompanijama, kada one koriste Aplikaciju za očitavanje podataka sa Aplikacija Korisnika.

1.2.17.Platforma PROFITAPP ili Aplikacija za Akceptante je tehnološko rješenje putem kojeg Organizator sistema, Master primaoci franšize, primaoci franšize, kao i Partnerske kompanije, pružaju Usluge i ostvaruju uvid u međusobna prava i obaveze definisana Opštim uslovima ili drugim aktima PROFITAPP.

1.2.18.Akvizicija ili Akviziranje predstavlja skup mera, marketinških aktivnosti i radnji usmerenih u pravcu uspostavljanja poslovne saradnje između potencijalnih partnerskih kompanija i korisnika i PROFITAPP. Akvizicija je proces koji sprovode članovi Mreže, odnosno primaoci franšize, s time da ugovore, shodno Opštim uslovima, sklapa sam PROFITAPP.

1.2.19.Prodajna mjesta su sva prodajna mjesta Partnerskih kompanija na kojima se vrši prihvatanje PROFITAPP kao sredstva za ostvarivanje Benefita ili prihvatanje Aplikacije kao sredstva za ekvivalent plaćanja od strane Korisnika.

1.2.20.Admin panel je web aplikacija koja služi za evidenciju svih ProfitApp transakcija.

1.2.21.Reklamni materijal predstavlja ProfitApp reklamni materijal koji jasno naznačava da je Partnerska kompanija deo ProfitApp mreže. U promotivni/reklamni materijal spadaju ProfitApp nalepnice, plakati i flajeri koji moradu da se nalaza na jasno vidljivim mestima prodaje. Mesta na kojim je Partnerska kompanija u obavezi da istakne ProfitApp reklamni materijal su jasno definisana u Ugovoru koji se zaključuje između Partnerskih firmi i ProfitApp-a.

2.OPŠTI USLOVI ZA KORISNIKE (FIZIČKA LICA)

2.1. OSNOVNE ODREDBE

2.1.1.Ovi Opšti uslovi poslovanja za Korisnike, zajedno sa odredbama u prethodnom tekstu „1.OPŠTI USLOVI POSLOVANJA“,uređuju uslove i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korišćenje Aplikacije od strane Korisnika.

2.1.2.PROFITAPP pruža informatičke i usluge posredovanja i ne pruža usluge niti prodaje proizvode Korisnicima, već to čine Partnerske kompanije, na bazi ugovora ili transakcija sa Korisnicima. Sporovi u vezi s pravima Korisnika kao potrošača, zakonskih obaveza ili mjerodavnog zakona u vezi sa proizvodima i uslugama koje posredstvom Aplikacije Korisnici kupuju ili ostvare kod Partnerskih kompanija, rješavaju se između Korisnika i Partnerskih kompanija.

2.1.3.PROFITAPP, u ime i za račun Korisnika, putem Aplikacije sakuplja i beleži podatke o Benefitima koje Korisnik ostvaruje kod Partnerskih kompanija, i omogućava mu korišćenje istih kao ekvivalent sredstva plaćanja.

 1. Podaci o Benefitima Korisnika dostupni su u realnom vremenu, u Aplikaciji.
 1. Svi podaci o Partnerskim kompanijama dostupni su u Aplikaciji.

2.2. KORIŠĆENJE APLIKACIJE

2.2.1.Korisnik se postaje instalacijom ProfitApp aplikacije, registracijom i prihvatanjem Opštih uslova poslovanja koji se nalaze na oficajlnom vebsajtu (website) ProfitApp- čime se stiče status „Korisnika”, čime se saglašava sa odredbama i uslovima Opštih uslova poslovanja. Takođe, svaki posetilac koji pristupi vebsajtu ProfitApp saglasan da je obavezan da poštuje, između ostalog, i sve tačke ovih Opštih uslova koje se tiču zabrane kopiranja, umnožavanja i dijeljenja sadržaja koji se nalazi na vebsajtu ProfitApp, bez prethodne saglasnosti PROFITAPP-a. (Za više informacija pogledaj odeljak „Autorsko Delo“).

2.2.2.Aplikacija se može koristiti isključivo unutar Mreže ili Internacionalne mreže, odnosno kod onih Partnerskih kompanija koje su članice Mreže ili Internacionalne mreže.

2.2.3.Instaliranje Aplikacije je besplatno, osim ako se Korisnik ne opredijeli za sticanje statusa posebnog tipa Korisnika, što je uređeno ovim Opštim uslovima i Pravilnikom o tarifi.

2.2.4.Korisnik koji jednom promijeni tip korisnika, uplatom odgovarajuće naknade, takav status zadržava dokle god taj Korisnik održava svoj status tj.tip korisnika izmirenjem odgovarajuće naknade (na mesečnom ili godišnjem nivou), takođe i do eventualne nove promjene statusa odnosno tipa Korisnika, što je takođe uređeno ovim Opštim uslovima i Pravilnikom o tarifi. PROFITAPP zadržava pravo da liši svakog Korisnika uplaćenog članstva ukoliko proceni tj.primeti da se taj Korisnik služi ProfitApp članstvom na nezakonit ili, ovim Opštim uslovima definisan, neodgovoran način.

2.2.5.Naknade koje Korisnik plaća prilikom sticanja statusa novog tipa Korisnika su jednokratne i nepovratne, odnosno non-refundable.

2.2.6.Status Korisnika ja aktivan dok god Korisnik koristi Aplikaciju. Status Korisnika se može „zamrznuti” deinstalacijom Aplikacije, ili trajno raskinuti (slanjem posebnog zahtjeva na osnovu kojeg PROFITAPP trajno briše sve podatke o korisniku).

2.2.7.Korisnik koji koristi Aplikaciju plaća održavanje Aplikacije, u iznosu od 1,5€ (slovima: jedan euro i pedeset centi) godišnje, s time što se ovaj iznos naplaćuje automatski, umanjenjem stanja Benefita, i isključivo iz ostvarenih Benefita. Korisnik koji nema dovoljno Benefita u vidu ProfitApp bodova na svom računu će o tome biti obavešten od strane PROFITAPP. U slučaju da Korisnik ne ostvari Benefite i u roku od 30 dana od dana takvog obaveštenja, PROFITAPP zadržava pravo da zamrzne status takvog Korisnika, do izmirenja obaveza po ovom osnovu. Za više informacija pogledajte „Pravilnik o Tarifi“ koji se nalazi na našem vebsajtu.

2.2.8.Korisniku trajno prestaje status Korisnika na njegov pisani zahtjev PROFITAPP.

2.2.9.Registracija podrazumeva unošenje podataka o Korisniku u Aplikaciju. Po registraciji, Korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku za pristup Aplikaciji na e-mail koji je uneo prilikom registracije. Korisnik je dužan da ove podatke čuva, i ne sme ih dijeliti sa drugim licima.

2.2.10.Korisnik može imati samo jedan korisnički nalog u okviru sistema PROFITAPP (jedinstveni ID). U slučaju da se jedno lice više puta registruje radi neovlašćenog postizanja benefita, PROFITAPP ima pravo da bez saglasnosti korisnika izbriše korisnički nalog, kao i da poništi benefite iz kupovina koje su stečene na takav način. U slučaju da se jedno lice više puta registruje brišu se poslednji registrovani ID brojevi.

2.2.11.Prilikom registracije Korisnik definiše teritoriju na kojoj dominantno koristi Aplikaciju. Shodno teritoriji na kojoj je registrovan, Aplikacija automatski definiše valutu u kojoj se obračunavaju Benefiti.

2.2.12.U slučaju da Korisnik koristi Aplikaciju van sopstvene teritorije, sledeća pravila konverzije važe za zemlje Zapadnog Balkana:

 • ProfitApp zadržava pravo da menja vrednost benefita, odnosno Bodova, čija konverzija može da se izvršava unutar ProfitApp sistema.
 • Svaka zemlja koja je članica ProfitApp mreže ima poseban naziv Boda koji je definisan u dole navedenim tabelama. Zajednički „Bod“, „Poen“, „Pikë“, „Kredit“, „Поен“ i „Kredi“ se u ovim Opštim uslovima nazivaju „Bodovi“ ili „Benefiti“.

Crna Gora-ProfitApp Bod= 1 EURO

1 ProfitApp Bod (Crna Gora)=118 ProfitApp Poen (Srbija)
1 ProfitApp Bod(Crna Gora)=102,14 ProfitApp Pikë (Albanija)
1 ProfitApp Bod (Crna Gora)=61,70 ProfitApp Поен (Мakedonija)
1 ProfitApp Bod (Crna Gora)=1 ProfitApp Kredi (Kosovo)
1 ProfitApp Bod (Crna Gora)=1.96 ProfitApp Kredit (BiH)

Srbija-ProfitApp Poen

1 ProfitApp Poen (Srbija)=0,0085 ProfitApp Bod (Crna Gora)
1 ProfitApp Poen (Srbija)=0,87 ProfitApp Pikë (Albanija)
1 ProfitApp Poen (Srbija)=0,53 ProfitApp Поен (Мakedonija)
1 ProfitApp Poen (Srbija)=0,0085 ProfitApp Kredi (Kosovo)
1 ProfitApp Poen (Srbija)=0,017 ProfitApp Kredit (BiH)

Albanija-ProfitApp Pikë

1 ProfitApp Pikë (Albania)=102,15 ProfitApp Bod (Crna Gora)
1 ProfitApp Pikë (Albania)=1,15 ProfitApp Poen (Srbija)
1 ProfitApp Pikë (Albania)=0,60 ProfitApp Поен (Мakedonija)
1 ProfitApp Pikë (Albania)=0,0098 ProfitApp Kredi (Kosovo)
1 ProfitApp Pikë (Albania)=0,019 ProfitApp Kredit (BiH)

Makedonija-ProfitApp Поен

1 ProfitApp Поен (Мakedonija)=1,90 ProfitApp Poen (Srbija)
1 ProfitApp Поен (Мakedonija)=1,67 ProfitApp Pikë (Albanija)
1 ProfitApp Поен (Мakedonija)=0.016 ProfitApp Bod (Crna Gora)
1 ProfitApp Поен (Мakedonija)=0,016 ProfitApp Kredi (Kosovo)
1 ProfitApp Поен (Мakedonija)=0,032 ProfitApp Kredit (BiH)

BiH-ProfitApp Kredit

1 ProfitApp Kredit (BiH)=59.95 ProfitApp Poen (Srbija)
1 ProfitApp Kredit (BiH)=52.15 ProfitApp Pikë (Albanija)
1 ProfitApp Kredit (BiH)=31.51 ProfitApp Поен (Мakedonija)
1 ProfitApp Kredit (BiH)=0.51 ProfitApp Kredi (Kosovo)
1 ProfitApp Kredit (BiH)=0.51 ProfitApp Bod (Crna Gora)

Kosovo-ProfitApp Kredi

1 ProfitApp Kredi (Kosovo)=118 ProfitApp Poen (Srbija)
1 ProfitApp Kredi (Kosovo)=102 ProfitApp Pikë (Albanija)
1 ProfitApp Kredi (Kosovo)=61,61 ProfitApp Поен (Мakedonija)
1 ProfitApp Kredi (Kosovo)=1 ProfitApp Bod (Crna Gora)
1 ProfitApp Kredi (Kosovo)=1.96 ProfitApp Kredit (BiH)

2.2.13.Prilikom korišćenja Aplikacije, Korisnik bira način plaćanja odnosno obavljanja transakcije sa Partnerskim kompanijama, i može izabrati da li ekvivalent plaćanja vrši samom Aplikacijom, korišćenjem Benefita tj.ProfitApp bodova, ili to čini standardnim vidovima plaćanja koje predviđa Partnerska kompanija. U oba slučaja Korisnik ostvaruje Benefite, na način koji je, za svaku Partnersku kompaniju, iskazan u Aplikaciji.

2.2.14.Korisnik ne može uplatiti novčana sredstva na ime kupovine benefita.

2.2.15.Spisak Partnerskih kompanija i Prodajnih mjesta koje prihvataju Aplikaciju, odnosno dio su Mreže PROFITAPP dostupan je u Aplikaciji. Ovaj spisak podložan je ažuriranju, te je Korisnik u obavezi da proveri aktuelni spisak Prodajnih kompanija i Prodajnih mjesta pre korišćenja Aplikacija kod Partnerske kompanija na Prodajnom mjestu.

2.2.16.Spisak Partnerskih kompanija i Prodajnih mjesta dostupan je u samoj Aplikaciji.

2.2.17.Korisnik može koristiti Benefite evidentirane u okviru Aplikacije u svakom momentu, bez restrikcija.

2.2.18.Korisnik može da prenese svoje Benefite isključivo drugom Korisniku, i isključivo putem Aplikacije.

2.3. INSTALACIJA

2.3.1.Korisnik vrši instalaciju Aplikacije njenim preuzimanjem sa odgovarajuće platforme, u zavisnosti od tipa operativnog sistema koji poseduje. Aplikacija je dostupna na Android i IOS platformi.

2.3.2.Korisnik vrši deinstalaciju Aplikacija na način predviđen mobilnim operativnim sistemom koji poseduje.

2.4.TEHNIČKA PODRŠKA

2.4.1.U slučaju da je Korisniku potrebna tehnička podrška ili uputstvo u vezi sa PROFITAPP Aplikacijom ili uslugama, za ista se obraća članu Mreže koji je nadležan za teritoriju koju je odabrao prilikom registracije. Spisak je na linku koji je dostupan u Uvodnim odredbama Opštih uslova poslovanja.

2.4.2.PROFITAPP ne pruža tehničku podršku u vezi sa funkcionisanjem same mobilne platforma na koju se instalira Aplikacija.

2.5.VRSTE/STATUSI KORISNIKA

Prilikom preuzimanja Aplikacije Korisnik upisuje svoj broj telefona i time stiče status Anonimnog Korisnika. Korisnik ima pravo da verifikuje svoj nalog daljom registracijom, odnosno unosom dodatnih podataka. Time Korisnik stiče tip i status Standardnog Korisnika, s tim da tokom korišćenja Aplikacije, Korisnik može da se opredijeli za drugi Tip korisnika, odnosno može da stekne drugačiji Status korisnika, čime stiče različita prava prilikom korišćenja Aplikacije. Spisak tipova i statusa Korisnika, kao i uslovi za sticanje različitih tipova i statusa Korisnika definisani su Pravilnikom o Tarifi, i sastavni su dio ovih Opštih uslova, a mogu se pronaći i na web adresi www.profitapp.me.

2.6.PRAVA I OBAVEZE KORISNIKA

2.6.1.PROFITAPP ne odgovara Korisniku za štetu koju može pretrpjeti kao rezultat transakcije sa Partnerskim kompanijama, kao ni troškove koji mogu nastati usled upotrebe proizvoda ili usluga Partnerskih kompanija, s tim da će pružiti asistenciju Korisniku u svim upravnim, sudskim ili drugim procesima koji tim povodom mogu nastati.

2.6.2.U slučaju zamjene kupljene robe ili reklamacije usluge na koju je već obračunat Benefit, Korisnik nema pravo ponovnog korišćenja Benefita na taj isti proizvod odnosno uslugu.

2.6.3.Korisnik koristi Aplikaciju u dobroj veri, i uz dužno poštovanje prema Partnerskim kompanijama. PROFITAPP zadržava pravo da isključi Korisnika iz PROFITAPP, odnosno da mu ukine status aktivnog Korisnika, ako ustanovi da su aktivnosti Korisnika zlonamjerne, odnosno ako uskraćuje plaćanje ili vrši prevaru, iskaže nepoštovanje Partnerske kompanije ili slično. U takvim slučajevima nalog Korisnika sa može ukinuti bez prethodnog obaveštavanja Korisnika. Ukoliko PROFITAPP ustanovi da Korisnik zloupotrebljava Aplikaciju ili/i ustanovi da Korisnik izvršava zlonamjerne aktivnosti, nakon 4 (slovima: četiri) ustanovljene zlonamjerne aktivnosti PROFITAPP će Korisniku uputiti opomenu pred isključenje. Ukoliko Korisnik nastavi da vrši gore navedene nedozvoljene radnje, PROFITAPP će obrisati nalog tog Korisnika, pri čemu će taj isti Korisnik ostati bez svog naloga i benefita sakupljenih na tom istom nalogu.

2.6.4.PROFITAPP nastoji da posluje sa Partnerskim kompanijama koje posluju savesno, u skladu sa zakonskim propisima i u duhu dobre poslovne prakse. PROFITAPP ipak nije u stanju da garantuje takvo ponašanje Partnerskih kompanija. Korisnik stoga ima pravo da ukaže na lošu praksu u postupanju Partnerskih kompanija ili njihovih zaposlenih na Prodajnim mjestima. Obrazac za primedbe dostupan je na web adresi: www.profitapp.me.

2.6.5.PROFITAPP se ne smatra odgovornim u slučaju da Korisnik, bilo prilikom registracije ili kasnije, tokom korišćenja Aplikacije, unese pogrešne lične podatke.

2.6.7.Korisnik ima pravo na benefite u vidu ProfitApp bodova iz kupovina. Korisnik nema pravo na dodatnu naknadu za svoje aktivnosti, niti pravo na nadoknadu troškova.

2.6.8.Korisnik nema pravo da zastupa PROFITAPP, niti pravo da, u ime i/ili za račun PROFITAPP, daje ili preuzima izjave u odnosu na druge korisnike u okviru PROFITAPP. Korisnik nema pravo da, u ime i/ili za račun PROFITAPP, prima gotovinu niti da vrši isplate za PROFITAPP.

2.6.9.Korisnik, takođe, bez prethodne pisane saglasnosti PROFITAPP, nema pravo:

 1. Da koristi logotipe, natpise, brendove, naslove, domene, druge oznake i sl., koji pripadaju PROFITAPP ili Partnerima;
 2. Da pravi vizitkarte, prezentacije, video-snimke, audio-datoteke, skrinšotove, veb-sadržaje, medijske sadržaje, flajere, prospekte, veb-stranice, reklamni materijal, direktnu poštu, početne stranice, ili slično a da se pri tome poziva na PROFITAPP, niti da ih u pisanoj, elektronskoj formi ili na neki drugi način distribuira ili čini javno dostupnim (npr. na internet stranicama kao što su Jutjub, Instagram ili Fejsbuk);
 3. Da organizuje skupove kao npr. informativne skupove, događaje, radionice, seminare itd. gdje se pominje PROFITAPP i koji su u vezi sa PROFITAPP;
 4. Da promoviše trgovce, veletrgovce i druge dilere, kao i druga preduzeća koja nude robu ili usluge za krajnje potrošače, uključujući benzinske stanice, nosioce franšiza i robne kuće, kao partnerske firme ili članove, da vodi pregovore ili inicijalne razgovore ili da se angažuje u bilo kojoj promotivnoj aktivnosti radi privlačenja takvih kompanija, a naročito ne u prostorijama kompanije ili blizu nje.

2.6.10.Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja Korisnik ne zasniva radni odnos niti stiče bilo kakva vlasnička ili upravljačka prava u smislu zakona o privrednim društvima (naročito ne stiče status člana u društvu). Učešće u PROFITAPP programu se odvija isključivo u okviru aktivnosti za koju Korisnik samostalno odgovara i koje je u pravnom prometu nezavisno od PROFITAPP.

2.7.ZAŠTITA PODATAKA

2.7.1.PROFITAPP obrađuje lične podatke Korisnika u potpunosti u skladu sa mjerodavnom regulativom kojom se ova oblast uređuje.

2.7.2.Lični podaci koje obrađujemo:

  1. Ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte.
  2. Mjesto i poštanski broj,
  3. Pol i godinu rođenja.

2.7.3.PROFITAPP prikuplja i obrađuje lične podatke isključivo u svrhu povezivanja Korisnika i Partnerskih kompanija. PROFITAPP prikuplja i obrađuje lične podatke koje Korisnik unese prilikom registracije. Davanje ovih podatka od strane Korisnika je uslov za korišćenje Aplikacije.

2.7.4.Lični podaci obrađuju se isključivo kako bi se nesmetano pružale usluge PROFITAPP. Dodatno, lični podaci se mogu obrađivati prilikom opravdanog poslovnog interesa, ali isključivo u vezi sa korišćenjem Aplikacije i PROFITAPP, uopšte, gdje su takvi primjeri marketinške poruke Partnerskih kompanija upućene putem Aplikacije.

2.7.5.U zavisnosti od teritorije Korisnika, podaci o Korisniku će biti dostupni nadležnom članu Mreže – Organizatoru sistema, primaocu Master franšize ili primaocu jedinične franšize, s time što i za sve njih važe istovetni načini obrade i zaštite podataka definisani Opštim uslovima.

2.7.6.Podaci o Korisniku, i to podaci o teritoriji (geolokaciji) Korisnika, dijele sa sa Partnerskim kompanijama koje su članovi Mreže i Internacionalne mreže isključivo u cilju identifikacije transakcija koje Korisnik vrši, kao i teritorije sa koje je Korisnik koji vrši transakcije.

2.7.7.Podaci Korisnika će biti korišćeni za komunikaciju sa Korisnikom od strane PROFITAPP, kada je takva komunikacija neophodna.

2.7.8.Podaci o Korisniku prilikom korisničke podrške se prikupljaju od slučaja do slučaja i sa njima s postupa u skladu sa regulativom.

2.7.9.Partnerske kompanije ne vide podatke Korisnika, osim navedenih u ovim Opštim uslovima.

2.7.10.Lični podaci Korisnika su kriptovani i skladište se na serverima Organizatora sistema. Isključivo ovlašćene osobe imaju pristup ličnim podacima. Ostali zaposleni imaju pristup ličnim podacima isključivo i samo u mjeri koja je potrebna za pružanje usluge u vezi sa PROFITAPP.

2.7.11.Lični podaci Korisnika čuvaju se dok god Korisnik ima aktivan status, nakon čega se trajno brišu. Izuzetno, određeni podaci čuvaju se i u zakonski predviđenim rokovima – kada se takvi podaci moraju čuvati za računovodstvene svrhe, za svrhe rješavanja sporova ili slične druge slučajeve.

2.7.12.Podaci o finansijskim transakcijama Korisnika, u smislu transakcija između Aplikacije i računa Korisnika kod poslovne banke, kao i podaci o transakcijama između Korisnika, u smislu prenosa Benefita, čuvaju se u zakonski predviđenom roku.

2.7.13.Korisnik je saglasan da od PROFITAPP dobija, putem Aplikacije, marketinške poruke Partnerskih kompanija, kao i poruke u vezi sa korišćenjem usluga PROFITAPP.

2.7.14.Korisnik ima pravo da zahtijeva brisanje ličnih podataka u celosti, ali u takvom slučaju mu prestaju status Korisnika.

2.7.15.U slučaju da Korisnik smatra da su njegovi lični podaci na bilo koji način pogrešno upotrijebljeni ili zloupotrijebljeni, dužan je da o istom odmah obavesti PROFITAPP. Korisnički servis dostupan je putem Aplikacije.

2.7.16.Sporovi u vezi sa obradom ličnih podataka rješavaju se putem Korisničke službe ili sa nadležnim tijelom za rješavanje ovakvih sporova.

2.8. AUTORSKO DJELO I INTELEKTUALNA SVOJINA

2.8.1.ProfitApp je žig zaštićen od strane PROFITAPP-a, te predstavlja intelektualnu svojinu. Te je zabranjeno kopiranje ili korišćenje istog bez pisane saglasnosti PROFITAPP-a.

2.8.2.Pojam „vebsajt“ za potrebe ovih Uslova, označava sve veb strane na veb adresi www.profitapp.me. Svi autorski radovi i celokupan sadržaj koji se nalazi na ovom vebsajtu i na ProfitApp aplikaciji je u vlasništvu PROFITAPP-a, te su sva prava zadržana.

2.8.3.Posetilac i/ili Korisnik vebsajta može da koristi sadržaj istog isključivo za sopstvene potrebe, odnosno u nekomercijalne svrhe, te je zabranjeno umnožavati, kopirati, distribuirati, reprodukovati i deliti, gore navedeni, sadržaj bez pisane saglasnosti PROFITAPP-a.

2.8.4.Svaki Korisnik i/ili Posetilac je saglasan da je odgovoran za svaku štetu, i za pokrivanje te štete, koja nastane prilikom neovlašćenog korišćena gore navedenog sadržaja.

2.9.IZMJENE I DOPUNE OVIH OPŠTIH USLOVA

2.9.1.Redovno ćemo vršiti izmene i dopune celokupnih Opštih uslova poslovanja(uključujući i Opšte Uslove za Korisnike i za Partnerske firme) kako bi bili uvek usaglašeni sa relevantnim zakonima, kao i u slučaju kada želimo da poboljšamo naše celokupne usluge. Osim ako nije uslovljeno zakonom, PROFITAPP zadržava pravo, bez ograničenja, da vrši izmene ovih Opštih uslova, kao i celokupnog sadržaja koji se nalazi na ProfitApp vebsajtu i ProfitApp aplikaciji. Takođe PROFITAPP zadržava pravo da dodaje nove odredbe ili povlači stare, po vlastitom nahođenju, nezavisno i u svakom momentu. U slučaju svake izmene ili dopune objavićemo obavještenje na našem vebsajtu i/ili dostaviti isto putem aplikacije. Svaka izmena i/ili dopuna koju budemo uneli u ove Opšte Uslove važiće 7og (slovima:sedmog) dana od dana objavljivanja obavještenja. Ukoliko Korisnik nastavi da koristi ProfitApp aplikaciju nakon isteka roka od 7 (slovima:sedam) dana od dana objavljivanja obaveštenja o izmenama ili/i dopunama ovih Uslova, smatraće se da je Korisnik saglasan sa istim.

2.9.2.PROFITAPP komunicira sa tobom putem obaveštenja koje dostavljamo putem email-a i/ili Aplikacije i/ili putem ProfitApp vebsajta. Stoga, ti , kao Korisnik ProfitApp usluga, bezuslovno si saglasan da primaš poslovne informacije, osim personalizovane marketing komunikacije koja se dostavlja samo uz tvoju prethodnu saglasnost, elektronskim putem i saglasan si da svi dogovori, ugovori, obaveštenja i svaki drugi vid alternativne elektronske komunikacije koju PROFITAPP pruža će biti ekvivalent pisanoj formi koja zadovoljava pravne kriterijume.

2.10.ZAVRŠNE ODREDBE

2.10.1.Politika Privatnosti kao i sva ostala dokumentacija koja je prezentovana putem našeg vebsajta i/ili aplikacije i/ili je poslata putem email adrese Korisniku predstavlja sastavni deo ovih Opštih Uslova i obavezujuća je za sve Korisnike.

2.10.2.Bez saglasnosti PROFITAPP-a, Korisnik nema pravo da vrši prenos svojih prava i obaveza, definisanih u ovim Uslovima, na treća lica.

2.10.3.Korisnik je saglasan da PROFITAPP ima pravo da izvrši prenos svojih prava i obaveza, koja proističu iz ovih Opštih Uslova, na treća lica. PROFITAPP će u tom slučaju pravovremeno obavestiti Korisnika.

2.10.4.U slučaju da je bilo koji stav ovih Opštih Uslova netačan, nezakonit ili ocenjen kao pravno neprimenljiv od strane relevantnog suda, svi drugi stavovi navedeni u ovim Opštim Uslovima će nastaviti da se primenjuju u punoj snazi. Ovo se takođe odnosi i na stavove koji su samo donekle ocenjeni kao netačni, nezakoniti ili pravno ne primenljivi, u tom slučaju svaki takav deo stava koji nije ocenjen kao netačan, nezakonit ili pravno neprimenljiv će nastaviti da se primenjuje u punoj snazi.

2.10.5.PROFITAPP nije odgovoran za bilo kakvu štetu, zloupotrebu ili nepravilnosti koje je izazvalo treće lice ili strana koja našim Korisnicima pruža svoje usluge preko nas. Direktor društva „PROFITAPP D.O.O.“ dana 20.12.2020. godine donosi sledeće:

3.OPŠTI USLOVI POSLOVANJA ZA PARTNERSKE FIRME

Ovim Opštim Uslovima poslovanja za Partnerske firme (u daljem tekstu „Opšti uslovi“ ili „Opšti uslovi poslovanja“) društvo „PROFITAPP D.O.O.“ Podgorica, PIB: 03062856, sa sjedištem u ul.Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, Podgorica, Crna Gora, (u daljem tekstu: „PROFITAPP“ ili „mi“/“naši“/“nama“/“nas“) uređuju se međusobni odnosi između PROFITAPP-a i Partnerskih firmi (pravna lica).   O NAMA

PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem koji posluje u oblasti marketing i lojalti odnosno benefit programa. Poslovni cilj PROFITAPP je povezivanje privrednih subjekata koji plasiraju robu ili usluge i krajnjih korisnika/potrošača koji potom robu i usluge kupuju uz korišćenje PROFITAPP aplikacije, i koji prilikom svake takve kupovine ostvaruju određene pogodnosti odnosno benefite.

Sa jedne strane, ProfitApp aplikacija služi kao sredstvo informisanja koje nudi i niz benefita svojim Korisnicima. Korisnici(tj.fizička lica) svoje benefite ostvaruju prilikom kupovine kod partnerskih firmi. Benefiti koje ProfitApp Korisnici ostvare putem korišćenja ProfitApp Aplikacije se prikazuju u vidu ProfitApp Bodova koji mogu da se sakupljaju, troše, koriste i šalju u svim zemljama gdje je ProfitApp prezentan, pri čemu je način obavljanja ovakvih radnji putem ProfitApp Aplikacije usaglašen sa zakonima svake zemlje gdje je ProfitApp prezentan.

Sa druge strane ProfitApp platforma, kroz „Admin Panel“, predstavlja efikasno tehnloško rješenje koje našoj drugoj vrsti Korisnika, a to su partnerske firme (tj. pravna lica), omogućava da konstantno unaprjeđuju svoje poslovanje, kroz posebno dizajniranu analitiku i uz specifične marketinške alate, koji ne samo da izvršavaju usluge promocije, već omogućavaju da partnerska firma poboljša svoje cjelokupne prihode.

3.1.OSNOVNE ODREDBE

 • Ovi Opšti uslovi poslovanja za Partnerske firme uređuju uslove i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korišćenje ProfitApp usluga i aplikacije od strane Partnerske firme.
 • PROFITAPP i Partnerska firma pristupaju ugovornoj obavezi koja dalje reguliše njihove zajedničke odnose.
 • PROFITAPP pruža informatičke i usluge posredovanja i ne pruža usluge, niti prodaje proizvode Korisnicima, već to čine Partnerske kompanije, na bazi ugovora ili transakcija sa Korisnicima. Sporovi u vezi s pravima Korisnika kao potrošača, zakonskih obaveza ili mjerodavnog zakona u vezi sa proizvodima i uslugama koje posredstvom Aplikacije Korisnici kupuju ili ostvare kod Partnerskih kompanija, rješavaju se između Korisnika i Partnerskih kompanija.
 • Partnerska firma određuje odgovornu osobu za komunikaciju sa PROFITAPP-om, PROFITAPP komunicira direktno sa Partnerskom firmom ili preko člana mreže (master ili teritorijalni franšizer) koji je obavio proces akvizicije.
 • Partnerska kompanija dužna je da korisnicima ProfitApp aplikacije isporučuje robu, odnosno pruža usluge po uslovima iz važećeg cjenovnika, a koji ne mogu biti nepovoljniji od uslova koji se pružaju kupcima/potrošačima u okviru uobičajenog poslovanja.

3.2.DEFINICIJE

3.2.1.PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem koji posluje u oblasti marketing i lojalti odnosno benefit programa. Poslovni cilj PROFITAPP je povezivanje privrednih subjekata koji plasiraju robu ili usluge i krajnjih korisnika/potrošača koji potom robu i usluge kupuju uz korišćenje PROFITAPP aplikacije, i koji prilikom svake takve kupovine ostvaruju određene pogodnosti odnosno benefite.

3.2.2.PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem čiji je organizator Profit App International AD, privredno društvo osnovano kao akcionarsko društvo i registrovano u skladu sa zakonima Crne Gore, sa registracionim brojem 03263304 i poslovnom adresom Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica, a koji čine:

 1. Sam Profit App International AD, koji je Organizator sistema i vlasnik PROFITAPP platforme i aplikacije, i koji je ugovorima o master franšizi – za svaku zemlju u kojoj PROFITAPP posluje – na Master primaoca franšize za takvu zemlju prenijeo sva prava i obaveze za organizaciju i upravljanje PROFITAPP poslovnim sistemom za takvu zemlju;
 2. Master primaoci franšize, uključujući i PROFITAPP D.O.O. Podgorica, koji je Master primalac franšize za Crnu Goru;
 3. Primaoci jediničnih franšiza PROFITAPP, koji svi skupa na teritoriji zemlje čine Mrežu PROFITAPP za takvu zemlju;
 4. Korisnici usluga;
 5. Platforma i Aplikacija PROFITAPP.

3.2.3.Opšti uslovi poslovanja su jedinstveni za PROFITAPP, ali se donose za svaku zemlju pojedinačno, u cilju usklađivanja sa regulativom svake od zemalja u kojoj PROFITAPP posluje.

3.2.4.Mrežu na teritoriji čine Master primalac franšize, svi primaoci (jedinične) franšize, kao i Korisnici usluga na teritoriji. Internacionalnu mrežu čine sve mreže PROFITAPP uključujući i Organizatora sistema.

3.2.5.Primalac franšize je pravni subjekt koji je ugovorom o (jediničnoj) franšizi stekao prava i obaveze da na određenoj teritoriji, unutar Crne Gore, akvizira Korisnike usluga i pruža im podršku, na način definisan Opštim uslovima i u skladu sa Poslovnim sistemom PROFITAPP.

3.2.6.Korisnici usluga su Partnerske kompanije (ili: „Akceptanti”) i Korisnici, gdje su Akceptanti pravni subjekti, a Korisnici su fizička lica. Postoji više tipova Korisnika.

3.2.7.Usluge PROFITAPP su sve usluge koje se Korisnicima usluga pružaju unutar PROFITAPP sistema, a koje uključuju usluge posredovanja, promocije i marketinga i tehničke podrške. „Usluge korisnicima” su sve usluge koje Korisnicima pružaju Partnerske kompanije.

3.2.8.Korisnici usluga su Partnerske kompanije (ili: Akceptanti) i Korisnici, kao i sva druga lica koja pristupaju i informišu o uslugama putem ProfitApp website-a.

3.2.9.Partnerska kompanija ili Akceptant je privredni subjekat – trgovac ili pružalac usluga – koji, ugovorom sa PROFITAPP prihvata Opšte uslove poslovanja, odnosno obračun i plaćanje za isporučene robe i usluge na osnovu Aplikacije, i koji svakom Korisniku obezbjeđuje određeni Benefit, u slučaju kada Korisnik koristi Aplikaciju za plaćanje ili uz plaćanje kod Partnerske kompanije. Partnerske kompanije akviziraju članice Mreže, a ugovore sa Partnerskim kompanijama sklapa PROFITAPP.

3.2.10.Ugovor sa Partnerskim kompanijama je ugovor koji PROFITAPP zaključuje sa Partnerskim kompanijama, a koji se sastoji od: (1) ovih Opštih uslova poslovanja, i (2) samog Ugovora, kojim se definišu specifični posebni uslovi saradnje između PROFITAPP i Partnerskih kompanija, (3) Korisničkog uputstva za Partnerske kompanije i (4) Obrasca registracione prijave.

3.2.11.Korisnik je fizičko lice koje je uspješno sprovelo proces registracije i instaliralo ProfitApp aplikaciju, i time prihvatilo Opšte uslove poslovanja za fizička lica. Korisnik je, kao takav, potencijalni potrošač ili klijent Partnerskih kompanija, a koji prilikom plaćanja roba i/ili usluga iz asortimana Partnerskih kompanija, koristi ProfitApp aplikaciju radi ostvarivanja benefita u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.

  1. Svaki Korisnik koji instalira Aplikaciju, i time prihvati Opšte uslove poslovanja, postaje Anonimni korisnik, a prilikom verifikacije postaje Standardni korisnik odnosno Korisnik.
  2. Korisnici uplatom članarine koja je definisana Pravilnikom o tarifi mogu da promijene tip Korisnika i da potom steknu različite statuse, a time i prava i obaveze.

3.2.12.Korisnik po tipu može biti Anonimni korisnik, Standardni korisnik i Smart korisnik. Statusi Korisnika definisani su Pravilnikom o tarifi. PROFITAPP zadržava pravo da mijenja nazive i uslove članstava, kao i da uvodi nove vrste članstava.

3.2.13.Benefit je imovinsko pravna korist koju ostvaruju Korisnici, zahvaljujući korišćenju ProfitApp aplikacije. Benefit se manifestuje u vidu „ProfitApp bodova“.

3.2.14.ProfitApp Bod predstavlja benefit odnosno „bonitetnu šemu“ koja predstavlja pogodnost za kupovinu proizvoda i usluga koje nude Partnerske firme. ProfitApp Bodovi se skupljaju na nalozima Korisnika koji se evidentiraju u ProfitApp aplikaciji. ProfitApp Bodove Korisnici mogu slobodno koristiti u okviru ProfitApp Mreže, tj. u okviru ProfitApp internacionalne Mreže. Vrijednost svih ProfitApp Bodova je definisana u Članu 2.2.12. pri čemu je definisano da 1 ProfitApp Bod u Crnoj Gori ima vrijednost 1 EUR (slovima: jedan euro), te se ProfitApp Bod koristi kao baza za konverziju u ostale vrste Bodova. Svaka zemlja koja je članica ProfitApp mreže ima poseban naziv za Bod (čl.2.2.12.).

3.2.15.Provizija ili Naknada PROFITAPP je provizija koju PROFITAPP ostvaruje pri svakoj transakciji između Partnerske kompanije i Korisnika i koja se obračunava putem Platforme, shodno Ugovoru između PROFITAPP-a i Partnerske kompanije. Visina provizija ugovara se Ugovorom i mora biti u skladu sa Pravilnikom o provizijama.

3.2.16.ProfitApp Aplikacija ili Aplikacija je tehnološko rješenje – aplikacija – prilagođeno za mobilne uređaje koji koriste IOS ili Android platformu, a putem koje Korisnici usluga ostvaruju svoja prava, pod uslovima opisanim u Opštim uslovima poslovanja. Aplikacija može biti namijenjena Korisnicima, ali i Partnerskim kompanijama, kada one koriste Aplikaciju za očitavanje podataka sa Aplikacija Korisnika.

3.2.17.Platforma PROFITAPP ili Aplikacija za Akceptante je tehnološko rješenje putem kojeg Organizator sistema, Master primaoci franšize, primaoci franšize, kao i Partnerske kompanije, pružaju Usluge i ostvaruju uvid u međusobna prava i obaveze definisana Opštim uslovima ili drugim aktima PROFITAPP.

3.2.18.Akvizicija ili Akviziranje predstavlja skup mjera, marketinških aktivnosti i radnji, usmjerenih u pravcu uspostavljanja poslovne saradnje između potencijalnih partnerskih kompanija, korisnika i PROFITAPP. Akvizicija je proces koji sprovode članovi Mreže, odnosno primaoci franšize, s time da ugovore, shodno Opštim uslovima, sklapa sam PROFITAPP.

3.2.19.Prodajna mjesta su sva prodajna mjesta Partnerskih kompanija na kojima se vrši prihvatanje PROFITAPP kao sredstva za ostvarivanje Benefita ili prihvatanje Aplikacije kao sredstva za ekvivalent plaćanja od strane Korisnika.

3.2.20.Business Referral Program predstavlja program vezivanja korisnika PROFITAPP aplikacije za Partnersku kompaniju, u kojoj ostvare svoju prvu transakciju PROFITAPP aplikacijom, prema kome Partnerska kompanija ima pravo na naknadu budući da je izvršila promociju cjelokupne ProfitApp aplikacije. Naknada iz ovog stava definisana je u Ugovoru između PROFITAPP-a i Partnerske kompanije.

3.2.21.Admin panel je web aplikacija koja služi za evidenciju svih ProfitApp transakcija.

3.2.22.Reklamni materijal predstavlja ProfitApp reklamni materijal koji jasno naznačava da je Partnerska kompanija dio ProfitApp mreže. U promotivni/reklamni materijal spadaju ProfitApp naljepnice, plakati i flajeri koji moradu da se nalaze na jasno vidljivim mjestima prodaje. Mesta na kojim je Partnerska kompanija u obavezi da istakne ProfitApp reklamni materijal su jasno definisana u Ugovoru koji se zaključuje između Partnerskih firmi i ProfitApp-a.

3.3.ISPORUKA ALATA ZA RAD

3.3.1.ProfitApp isporučuje Partnerskoj kompaniji startni set alata za rad u okviru ProfitApp mreže, te Partnerska kompanija može otpočeti sa radom u skladu sa odredbama i u roku koji je definisan Ugovorom.

3.3.2.Startni set alata, koji je detaljno definisan Ugovorom, čine: pristup korisničkom nalogu, instalacija ProfitApp aplikacije, korisničko uputstvo i podrška kao i marketinški materijali.

3.3.3.U momentu zaključenja Ugovora, i ne kasnije od roka definisanog Ugovorom, Partnerska firma počinje sa procesom implementacije ProfitApp aplikacije u svojim prodajnim objektima i pruža Korisnicima mogućnost da koriste aplikaciju kako bi ostvarili Benefite, koji su opisani u ovim Opštim Uslovima.

3.3.4.Partnerska kompanija dužna je da na svim dogovorenim mjestima, gdje obavlja registrovanu djelatnost, posjeduje QR kod čitač i računar sa internet konekcijom ili IOS, odnosno android uređaj sa internet konekcijom, na kojima će biti instaliran softver za registraciju transakcija, kao i da snosi troškove održavanja tih uređaja.

3.4.INFORMISANJE KORISNIKA I TREĆIH LICA O PROFITAPP USLUGAMA

3.4.1.Partnerska kompanija je u obavezi da na, Ugovorom definisanim i dogovorenim, mjestima u okviru maloprodajnog objekta istakne oznake ProfitApp-a, na koji način se postojeći korisnici ProfitApp aplikacije obavještavaju da nabavkom roba/usluga te Partnerske kompanije mogu ostvariti benefite propisane Opštim uslovima poslovanja ProfitApp.

3.4.2.ProfitApp putem same aplikacije, ali i na druge načine, obavještava korisnike ProfitApp aplikacije o mogućnosti ostvarivanja benefita kupujući robu i/ili usluge od Partnerske kompanije, sa pravom ProfitApp-a da u komunikaciji napomene i navede da je u partnerskom odnosu sa Partnerskom kompanijom, tako što će istaći logo Partnerske kompanije, adrese maloprodajnih objekata i pružiti druge informacije o raspoloživim kanalima prodaje Partnerske kompanije, kao i opis povoljnosti koje se kod Partnerske kompanije mogu ostvariti korišćenjem ProfitApp-a, kao i drugih srodnih informacija.

3.4.3.Podaci o Benefitima Korisnika dostupni su u realnom vremenu, u Aplikaciji.

3.4.4.Svi podaci o Partnerskim kompanijama dostupni su u Aplikaciji.

3.5.INSTALACIJA PROFITAPP APLIKACIJE

3.5.1.PROFITAPP će obezbijediti, o svom trošku, obuku zaposlenih kod Partnerske kompanije za rad u okviru aplikacije.

3.5.2.PROFITAPP je u obavezi da pruža podršku Partnerskoj firmi o pitanjima vezanim za rad aplikacije i realizaciju ugovora, kao i za sva ostala pitanja koja se pojave u procesu realizacije Ugovora.

3.5.3.Uputstva koja se tiču korišćenja aplikacije su detaljno opisana u Korisničkom priručniku koji ProfitApp dostavlja Partnerskoj firmi nakon zaključenja Ugovora, a tokom obuke zaposlenih.

3.6.TEHNIČKA PODRŠKA

3.6.1ProfitApp je u obavezi da Partnerskoj kompaniji pruža tehničku podršku ili uputstvo u vezi sa funkcionisanjem ProfitApp aplikacije tokom cjelokupnog perioda važenja Ugovora.

3.6.2.ProfitApp nije dužan da pruža tehničku podršku u vezi sa funkcionisanjem same mobilne platforme na koju se instalira ProfitApp aplikacija.

3.6.3.Partnerska kompanija je dužna da omogući stručnim licima ProfitApp-a pristup zaposlenima u prodaji kako bi ProfitApp održao obuku, koja je definisana Ugovorom.

3.7. PRAVA I OBAVEZE PARTNERSKIH FIRMI

3.7.1.PROFITAPP ne odgovara Partnerskoj firmi ili Korisniku za štetu koju može pretrpjeti kao rezultat troškova koji mogu nastati uslijed upotrebe proizvoda ili usluga Partnerskih kompanija, s tim da će pružiti asistenciju Korisniku u svim upravnim, sudskim ili drugim procesima koji tim povodom mogu nastati.

3.7.2.U slučaju zamjene kupljene robe ili reklamacije usluge na koju je već obračunat Benefit, Korisnik nema pravo ponovnog korišćenja Benefita na taj isti proizvod odnosno uslugu.

3.7.3.Korisnik koristi Aplikaciju u dobroj vjeri, i uz dužno poštovanje prema Partnerskim kompanijama. PROFITAPP zadržava pravo da isključi Korisnika iz PROFITAPP, odnosno da mu ukine status aktivnog Korisnika, ako ustanovi da su aktivnosti Korisnika zlonamjerne, odnosno ako uskraćuje plaćanje ili vrši prevaru, iskaže nepoštovanje Partnerske kompanije ili slično. U takvim slučajevima nalog Korisnika sa može ukinuti bez prethodnog obavještavanja Korisnika.

3.7.4.Korisnik ima pravo žalbe na ukidanje aktivnog statusa Korisnika.

3.7.5.PROFITAPP nastoji da posluje sa Partnerskim kompanijama koje posluju savjesno, u duhu pozitivnih zakonskih propisa i dobre poslovne prakse. PROFITAPP ipak nije u stanju da garantuje takvo ponašanje Partnerskih kompanija. Korisnik stoga ima pravo da ukaže na lošu praksu u postupanju Partnerskih kompanija ili njihovih zaposlenih na Prodajnim mjestima. Obrazac za primedbe dostupan je na web adresi: www.profitapp.me.

3.7.6.PROFITAPP se ne smatra odgovornim u slučaju da Korisnik, bilo prilikom registracije ili kasnije, tokom korišćenja Aplikacije, unese pogrešne lične podatke.

3.7.7.Korisnik ima pravo na benefite iz kupovina. Korisnik nema pravo na dodatnu naknadu za svoje aktivnosti, niti pravo na nadoknadu troškova.

3.7.8.Korisnik nema pravo da zastupa PROFITAPP, niti pravo da, u ime i/ili za račun PROFITAPP, daje ili preuzima izjave u odnosu na druge korisnike u okviru PROFITAPP. Korisnik nema pravo da, u ime i/ili za račun PROFITAPP, prima gotovinu niti da vrši isplate za PROFITAPP.

Partnerska kompanija bez prethodne pisane saglasnosti PROFITAPP, nema pravo:

 • Da koristi logotipe, natpise, brendove, naslove, domene, druge oznake i sl, koji pripadaju PROFITAPP-u ili Partnerima;
 • Da pravi vizitkarte, prezentacije, video-snimke, audio-datoteke, skrinšotove, veb-sadržaje, medijske sadržaje, flajere, prospekte, veb-stranice, reklamni materijal, direktnu poštu, početne stranice, ili slično a da se pri tome poziva na PROFITAPP, niti da ih u pisanoj, elektronskoj formi ili na neki drugi način distribuira ili čini javno dostupnim (npr. na internet stranicama kao što su Jutjub, Instagram ili Fejsbuk);
 • Da organizuje skupove kao npr. informativne skupove, događaje, radionice, seminare itd. gdje se pominje PROFITAPP i koji su u vezi sa PROFITAPP;
 • Da promoviše druge trgovce, veletrgovce i druge dilere, kao i druga preduzeća koja nude robu ili usluge za krajnje potrošače, uključujući benzinske stanice, nosioce franšiza i robne kuće, kao partnerske firme ili članove, da vodi pregovore ili inicijalne razgovore ili da se angažuje u bilo kojoj promotivnoj aktivnosti radi privlačenja takvih kompanija, a naročito ne u prostorijama kompanije ili blizu nje.

3.7.10.Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja Korisnik ne zasniva radni odnos niti stiče bilo kakva vlasnička ili upravljačka prava u smislu Zakona o privrednim društvima (naročito ne stiče status člana u društvu). Učešće u PROFITAPP programu se odvija isključivo u okviru aktivnosti za koju Korisnik samostalno odgovara i koja je u pravnom smislu nezavisna od PROFITAPP.

3.8.PROVIZIJE I NAČINI PLAĆANJA

3.8.1.Partnerska kompanija je saglasna da ProfitApp-u plati naknadu u iznosu koji je definisan Ugovorom.

3.8.2.Partnerska kompanija je u obavezi da, po ispostavljanju predračuna, ispuni obavezu plaćanja jednokratne naknade, definisane Ugovorom, u roku od 3 (tri) dana od ispostavljanja predračuna.

3.8.3.Partnerska kompanija određuje iznos naknade u obliku provizije u, Ugovorom definisanoj, vrijednosti, koja se definiše u odnosu na ukupnu vrijednost prometa ostvarenog na mjesečnom nivou između Korisnika aplikacije i Partnerske kompanije, a koje su evidentirane kroz ProfitApp aplikaciju.

3.8.4.Obračun provizije i naknade za Partnersku kompaniju vrši se jednom mjesečno, posljednjeg dana u datom mjesecu, kada su Ugovorne strane dužne da ispostave fakture i izmire svoje medjusobne obaveze u roku od 5 (pet) dana od dana ispostavljanja ispravnih faktura, a na osnovu obračuna.

3.9.ODGOVORNOST ZA OBAVEZE

3.9.1.Kupovina robe ili pružanje usluga, isključivo se ugovara između korisnika i Partnerske kompanije i shodno tome, Partnerska kompanija je isključivo odgovorna za ispunjavanje obaveza prema korisniku koje proističu iz toga, kao i za bilo kakve reklamacije koje proističu iz toga.

3.9.2.Partnerska kompanija je obavezna da korisnicima ProfitApp aplikacije obezbijedi iste uslove kao i svojim drugim kupcima, bilo u slučaju reklamacije, bilo uslijed neispravnosti robe ili dodijeljenih garancija.

3.9.3.Partnerska kompanija je dužna da o svakom vraćanju robe od strane kupca obavljenom ProfitApp kupovinom, obavijesti ProfitApp, kako bi kupovina i ugovorena provizija bili stornirani u sistemu.

3.9.4.U slučaju zamjene kupljene robe na koju je već obračunat benefit, korisnik nema pravo ponovnog korišćenja ProfitApp benefita, sa čime je korisnik upoznat od strane ProfitApp-a.

3.9.5.Za neizvršavanje, neblagovremeno ili nezakonito izvršavanje svojih obaveza u ovom Ugovoru strane snose odgovornost određenu zakonima Crne Gore.

3.9.6.Partnerska kompanija je dužna da omogući svakom Korisniku ostvarivanje svojih benefita, kako je i zaključeno Ugovorom, pri čemu je Partnerska kompanija, takođe, dužna da konstantno kontroliše svoje zaposlene koji u sklopu svog radnog zadatka moraju da budu upućeni kako da rukovode ProfitApp terminalom i aplikacijom. U slučaju da Korisnici 3 (slovima:tri) puta prijave ProfitApp-u da ProfitApp Aplikacija ne funkcioniše u objektu partnerske kompanije ili/i da je zaposleno lice te Partnerske kompanije odbilo da omogući Korisniku da ostvari svoje benefite, PROFITAPP će nakon 3 takve prijave od strane Korisnika uputiti opomenu Partnerskoj kompaniji, pri čemu će Partnerska kompanija biti dužna da nakon 4 (slovima: četvrte) takve prijave organizuje ProfitApp obuku za zaposlene o svom trošku. Cijena dodatne obuke je 50,00 EUR (slovima: pedeset eura) po satu.

3.10. ZAŠTITA PODATAKA

3.10.1.PROFITAPP obrađuje podatke Partnerskih kompanija, kao i lične podatke odgovornih lica, u potpunosti u skladu sa mjerodavnom regulativom kojom se ova oblast uređuje.

3.10.2.Podaci koje obrađujemo:

  • Ime i prezime odgovornog lica
  • Telefonski broj
  • Adresa e-pošte.
  • Adresa sjedišta Partnerske kompanije, kao i lokacija svake maloprodaje koja je obuhvaćena Ugovorom.
  • Matični broj
  • PIB
  • Broj računa
  • Iznos transakcija koje se odigravaju između Korisnika i Partnerskih kompanija putem ProfitApp aplikacije

3.10.3.Gore navedeni podaci obrađuju se isključivo kako bi se nesmetano pružale usluge PROFITAPP. Dodatno, podaci se mogu obrađivati prilikom opravdanog poslovnog interesa, ali isključivo u vezi sa korišćenjem Aplikacije i PROFITAPP, uopšte, gdje su takvi primjeri marketinške poruke Partnerskih kompanija prezentovani putem Aplikacije.

3.10.4.Podaci o Korisniku i podaci o teritoriji (geolokaciji) Korisnika, dijele sa sa Partnerskim kompanijama koje su članovi Mreže i Internacionalne mreže, isključivo u cilju identifikacije transakcija koje Korisnik vrši, kao i teritorije sa koje je Korisnik koji vrši transakcije.

3.10.5.Partnerske kompanije ne vide podatke Korisnika, osim navedenih u ovim Opštim uslovima.

3.10.6.Podaci o finansijskim transakcijama Partnerskih kompanija, u smislu transakcija koje se obavljaju između Korisnika i Partnerskih kompanija, a koje su obavljene putem ProfitApp aplikacije, čuvaju se u zakonski predviđenom roku.

3.10.7.U slučaju da Partnerska kompanija smatra da su njeni podaci na bilo koji način pogrešno upotrijebljeni ili zloupotrijebljeni, dužna je da o istom odmah obavijesti PROFITAPP.

3.10.8.Sporovi u vezi sa obradom ličnih podataka rješavaju se putem Korisničke službe ili sa nadležnim tijelom za rješavanje ovakvih sporova.

3.11.AUTORSKO DJELO I INTELEKTUALNA SVOJINA

3.11.1.ProfitApp je žig zaštićen od strane PROFITAPP-a, te predstavlja intelektualnu svojinu. Zabranjeno je kopiranje ili korišćenje istog bez pisane saglasnosti PROFITAPP-a.

3.11.2.Pojam „vebsajt“ za potrebe ovih Uslova, označava sve veb strane na veb adresi www.profitapp.me (u prethodnom i daljem tekstu „vebsajt“). Svi autorski radovi koji su uključeni u ovaj vebsajt, kao i cjelokupan sadržaj je u vlasništvu PROFITAPP-a, te su sva prava zadržana.

3.11.3.Posjetilac i/ili Korisnik vebsajta može da koristi sadržaj istog isključivo za sopstvene potrebe, odnosno u nekomercijalne svrhe, te je zabranjeno umnožavati, kopirati, distribuirati, reprodukovati i dijeliti, gore navedeni, sadržaj bez pisane saglasnosti PROFITAPP-a.

3.11.4. Cjelokupna ProfitApp aplikacija i platforma i sav sadržaj koji se nalazi na istoj pripadaju PROFITAPP-u, te niko nema prava bez pisane saglasnoti PROFITAPP-a da kopira, dijeli, reprodukuje ili/i umnožava PROFITAPP-ov sadržaj.

3.11.5.Svaki Korisnik i/ili Posjetilac je saglasan da je odgovoran za svaku štetu, kao i da snosni trošak za pokrivanje takve štete, koja nastane prilikom neovlašćenog korišćena gore navedenog sadržaja.

3.12.IZMJENE I DOPUNE OVIH OPŠTIH USLOVA

3.12.1.Redovno ćemo vršiti izmjene i dopune cjelokupnih Opštih uslova poslovanja (uključujući i Opšte Uslove za Korisnike i za Partnerske firme), kako bi bili uvijek usaglašeni sa relevantnim zakonima, kao i u slučaju kada želimo da poboljšamo naše cjelokupne usluge. Osim ako nije uslovljeno zakonom, PROFITAPP zadržava pravo, bez ograničenja, da vrši izmjene ovih Opštih uslova, kao i cjelokupnog sadržaja koji se nalazi na ProfitApp vebsajtu i ProfitApp aplikaciji. Takođe PROFITAPP zadržava pravo da dodaje nove odredbe ili povlači stare, po vlastitom nahođenju, nezavisno i u svakom momentu. U slučaju svake izmene ili dopune objavićemo obavještenje na našem vebsajtu i/ili dostaviti isto putem aplikacije.

3.13.ZAVRŠNE ODREDBE

3.13.1.Politika Privatnosti kao i sva ostala dokumentacija koja je dostavljena Partnerskoj kompaniji predstavljaju sastavni dio ovih Opštih uslova i obavezujući su zajedno sa Ugovorom o pristupanju i članstvu u poslovni sistem ProfitApp.

3.13.2.Bez saglasnosti PROFITAPP-a, Partnerska kompanija nema pravo da vrši prenos svojih prava i obaveza, definisanih u ovim Uslovima, na treća lica.

3.13.3.Partnerska kompanija je saglasna da PROFITAPP ima pravo da izvrši prenos svojih prava i obaveza, koja proističu iz ovih Opštih Uslova, na treća lica. PROFITAPP će u tom slučaju pravovremeno obavijestiti Partnersku kompaniju.

3.13.4.U slučaju da je bilo koji stav ovih Opštih Uslova netačan, nezakonit ili ocijenjen kao pravno neprimjenljiv od strane relevantnog suda, svi drugi stavovi navedeni u ovim Opštim Uslovima će nastaviti da se primjenjuju u punoj snazi. Ovo se takođe odnosi i na stavove koji su samo dijelimično ocijenjeni kao netačni, nezakoniti ili pravno neprimjenljivi, u tom slučaju svaki takav dio stava koji nije ocijenjen kao netačan, nezakonit ili pravno neprimjenljiv će nastaviti da se primjenjuje u punoj snazi. 3.13.5.PROFITAPP nije odgovoran za bilo kakvu štetu, zloupotrebu ili nepravilnosti koje jeuizazvalo treće lice ili strana koja Partnerskim firmama pruža svoje usluge preko nas.

Cjelokupni, Opšti uslovi poslovanja (uključujući Opšte uslovi za Korisnike i Partnerske firme) su dopunjeni i izmijenjeni poslednji put dana 15.12.2023. godine.

Verzija: 2.0. 15 Decembar 2023 godine