Handshake

Hands of business people shaking hands after successful meeting

Principi franšizne saradnje

Franšizni sistem, odnosno odnos između davaoca i korisnika franšize počiva na nekoliko osnovnih principa koji moraju biti ispunjeni da bi se sistem uopšte mogao nazvati franšiznim. Osnovno je da davalac franšize mora imati razvijen know-how i brend koji prenosi, a da korisnik franšize sam snosi rizik i upavlja svojim biznisom, prema sistemu koji postavi davalac.

Brend i franšizna mreža

Prvi princip je da je davalac franšize vlasnik zaštitnog znaka i brenda franšizne mreže, odnosno da već ima razvijen brend po kome će svaki franšizni biznis u mreži biti prepoznatljiv. Takođe, davalac franšize je uspješnost svog poslovnog modela dokazao u praksi, prvenstveno profitabilnošću, ali i snagom brenda.

Primalac franšize je u svakom trenutku samostalni preduzetnik i posluje u svoje ime i za svoj račun. Zakonski odgovara za svoje privredno društvo i glavni interes mu je i dalje dobit iz poslovanja.

Franšizne naknade i prodajne cijene

Ulazna franšizna naknada je osnovna investicija za primaoca franšize, a u zavisnosti od toga da li je u pitanju online ili offline biznis, investicije mogu biti i u opremanje prodajnog mjesta, nabavku robe, obuku radnika ili nabavku opreme. Pri tome, primalac franšize je vlasnik imovine prodajnog mjesta.

Ponovo, u zavisnosti od koncepta franšiznog sistema, korisnik franšize može biti u obavezi plaćanja franšiznih naknada na mjesečnom ili godišnjem nivou. Ona može biti iskazana u obliku fiksnog novčanog iznosa ili kao procenat od ostvarenog prometa. U slučaju ProfitApp franšiznog sistema, jedina finansijska obaveza korisnika franšize prema ProfitApp-u je ulazna franšizna naknada.

Primalac franšize obično plasira robu ili usluge na svom prodajnom mjestu ili teritoriji u skladu sa cjenovnom politikom davaoca franšize. U slučajevima kada davalac franšize ima politiku istih cijena za cijelu mrežu, tada primalac franšize ne može imati drugačije cijene. Ipak, može se desiti da primalac franšize ima određenu slobodu u formiranju cijena, ali opet u skladu sa cjenovnom politikom davaoca franšize.

Ugovor i obuka

Franšizni ugovor je osnova odnosa između davaoca i primaoca franšize i njime su definisana sva prava i obaveze obje strane. Takođe, sav know-how koji davalac franšize prenosi na primaoca, uključujući standarde, pravila i procedure nalazi se u operativnom priručniku, koji je uz ugovor, najvažniji dokument kada je u pitanju franšiza.

Obuka, kroz koju se, uz operativni priručnik, vrši prenos znanja je takođe veoma značajan osnov franšizne saradnje. Davalac franšize mora pripremiti kvalitetnu obuku za primaoca franšize i njegovo osoblje, kako bi primalac bio spreman za poslovanje. Takođe, podrška koju davalac franšize pruža primaocu je bitna, pogotovo u početnom periodu poslovanja primaoca franšize.

Dakle, ovo su osnovni principi jednog franšiznog sistema, odnosno saradnje između davaoca i primaoca franšize. Zavisno od kompanije davaoaca franšize, nekad postoje i dodatni elementi na kojima se bazira saradnja. Svakako, najbitniji cilj saradnje je obostrano zadovoljstvo davaoca i primaoca franšize. Kada davalac postavi dobar sistem, a primalac franšize poštuje taj sistem i radi u skladu sa njim, primalac će ostvarivati profit, a davalac će shvatiti da je njegov brend u dobrim rukama.