1.1. Društvo „PROFIT APP D.O.O.“,reg br.: 50740652 PIB: 03062856, i Akcionarsko društvo „PROFIT APP INTERNATIONAL“ Podgorica, reg.br: 40009653PIB: 03263304, oba društva sa sjedištem u ul. Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, Podgorica, Crna Gora, sa adresom za prijem elektronske pošte: office@profitapp.me, (u daljem tekstu oba društva zajednički kao : „PROFITAPP“ ili „mi“ „nas“ ili „naš“) prilikom obrade podataka o ličnosti pridržavaju se odredbi Zakona o zaštiti podataka ličnosti (“Službeni list Crne Gore”, br. 079/08 od 23.12.2008, 070/09 od 21.10.2009, 044/12 od 09.08.2012, 022/17 od 03.04.2017) (u daljem tekstu: „Zakon“) i svih drugih zakonskih i podzakonskih akata.

Dragi Korisnici, molimo Vas pažljivo pročitajte Politiku Privatnosti prije preuzimanja Aplikacije. Ova Politika Privatnosti definiše vrste ličnih podataka koje prikupljamo, kako ih koristimo, sa kim ih delimo i na koji način štitimo podatke naših Korisnika, pri čemu takođe definiše i prava naših Korisnika u vezi sa podacima koje podele sa nama. Korisnici su lica koja koriste ProfitApp usluge, a to su Partnerske kompanije (ili: „Akceptanti”) i/ili Korisnici, gdje su Akceptanti pravni subjekti, a Korisnici su fizička lica ( u daljem tekstu : „Vi“/“Vas“/“Vaš“).

2.KORIŠĆENJE VAŠIH INFORMACIJA

2.1.PROFITAPP prepoznaje važnost zaštite Vaših ličnih podataka. Primenjujemo stroge mjere bezbjednosti koje nam omogućavaju da na adekvatan način štitimo Vaše podatke. Kada koristie sajt („website“/“ veb sajt“) www.profitapp.me , PROFITAPP prikuplja Vaše određene podatke. Kada preuzmete ProfitApp aplikaciju i registrujete se kako biste koristili naše usluge ili se prijavite za Newsletter, potreban nam je Vaš pristanak za obradu i korišćenje Vaših ličnih podataka u skladu sa ovom Politikom Privatnosti.

2.2.Uvek imate pravo da opozovete pristanak u svakom trenutku, s tim da opoziv pristanka ne utiče na saglasnost za obradu podataka koja je izvršena na osnovu pristanka prije opoziva tog istog pristanka.

3.KOJE PODATKE PRIKUPLJAMO OD VAS I NA KOJI NAČIN IH OBRAĐUJEMO?

3.1.PROFITAPP prepoznaje važnost zaštite privatnosti Vaših ličnih podataka. Oslanjamo se na stroge mjere bezbjednosti kako bismo na adekvatan način mogli da zaštitimo Vaše podatke.

3.2.PROFITAPP obrađuje lične podatke Korisnika u potpunosti u skladu sa zakonima Crne Gore, kojim se ova oblast uređuje.

3.3.Lični podaci koje obrađujemo prilikom registrovanja putem naše Aplikacije:

Ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte.
Mjesto i poštanski broj.
Pol i godinu rođenja.

3.4.PROFITAPP prikuplja i obrađuje lične podatke isključivo u svrhu povezivanja Korisnika i Partnerskih kompanija. PROFITAPP prikuplja i obrađuje lične podatke koje Korisnik unese prilikom registracije. Davanje ovih podatka od strane Korisnika je uslov za korišćenje Aplikacije.

3.5.Lični podaci obrađuju se isključivo kako bi se nesmetano pružale usluge PROFITAPP. Dodatno, lični podaci se mogu obrađivati prilikom opravdanog poslovnog interesa, ali isključivo u vezi sa korišćenjem Aplikacije i PROFITAPP, uopšte, gdje su takvi primjeri marketinške poruke Partnerskih kompanija upućene putem Aplikacije.

3.6.Podaci o Korisniku na teritoriji Crne Gore će biti dostupni nadležnom članu Mreže – Organizatoru sistema, primaocu Master franšize ili primaocu jedinične franšize, s time što i za sve njih važe istovetni načini obrade i zaštite podataka definisani Opštim uslovima.

3.7.Podaci o Korisniku, i to podaci o teritoriji (geolokaciji) Korisnika, dijele sa sa Partnerskim kompanijama koje su članovi Mreže i Internacionalne mreže isključivo u cilju identifikacije transakcija koje Korisnik vrši, kao i teritorije sa koje je Korisnik koji vrši transakcije.

3.8.Podaci Korisnika će biti korišćeni za komunikaciju sa Korisnikom od strane PROFITAPP, kada je takva komunikacija neophodna.

3.9.Podaci o Korisniku prilikom korisničke podrške se prikupljaju od slučaja do slučaja i sa njima s postupa u skladu sa regulativom.

3.10.Partnerske kompanije ne vide podatke Korisnika, osim navedenih u ovim Opštim uslovima.

3.11.Lični podaci Korisnika su kriptovani i skladište se na serverima Organizatora sistema. Isključivo ovlašćene osobe imaju pristup ličnim podacima. Ostali zaposleni imaju pristup ličnim podacima isključivo i samo u mjeri koja je potrebna za pružanje usluge u vezi sa PROFITAPP.

3.12.Lični podaci Korisnika čuvaju se dok god Korisnik ima aktivan status, nakon čega se trajno brišu. Izuzetno, određeni podaci čuvaju se i u zakonski predviđenim rokovima – kada se takvi podaci moraju čuvati za računovodstvene svrhe, za svrhe rješavanja sporova ili slične druge slučajeve.

3.13.Podaci o finansijskim transakcijama Korisnika, u smislu transakcija između Aplikacije i računa Korisnika kod poslovne banke, kao i podaci o transakcijama između Korisnika, u smislu prenosa Benefita, čuvaju se u zakonski predviđenom roku.

3.14.Korisnik je saglasan da od PROFITAPP dobija, putem Aplikacije, marketinške poruke Partnerskih kompanija, kao i poruke u vezi sa korišćenjem usluga PROFITAPP.

3.15.Korisnik ima pravo da zahtijeva brisanje ličnih podataka u celosti, ali u takvom slučaju mu prestaju status Korisnika.

3.16.U slučaju da Korisnik smatra da su njegovi lični podaci na bilo koji način pogrešno upotrijebljeni ili zloupotrijebljeni, dužan je da o istom odmah obavesti PROFITAPP. Korisnički servis dostupan je putem Aplikacije.

3.17.Sporovi u vezi sa obradom ličnih podataka rješavaju se putem Korisničke službe ili sa nadležnim tijelom za rješavanje ovakvih sporova.

4.ZAŠTITA VAŠIH PODATAKA

4.1.Zabranjen je svaki vid prodaje, otkrivanja ili iznajmljivanja Vaših podataka strani koja nije definisana u ovom dokumentu, odnosno svih podataka koji su definisani pod tačkom 3.3.

4.2.Vaše lične podatke možemo da prosledimo trećim strana isključivo u svrhu unapređivanja ProfitApp veb sajta i ProfitApp Aplikacije, pri čemu treće strane podležu strogim ugovornim obavezama koji se tiču povjerljivosti informacija.

5.BEZBJEDNOST PODATAKA

5.1.PROFITAPP koristi odgovarajuće i sigurnosne mjere bezbjednosti kako bismo na pravilan način zaštitili Vaše podatke koje nam prosleđujete.

6.PRIHVATANJE KOLAČIĆA (COOKIES)

6.1.Cookies (na engleskom) odnosno Kolačići predstavljaju djelove informacija svakog sajta koji se mogu poslati Vašem pretraživaču, a u svrhu poboljšanja Vaših onlajn aktivnosti. Mi koristimo kolačiće kako bi imali uvid koje stranice ste posetili i koliko često, kako biste pri povratku na naš vebsajt imali bolje iskustvo. Uglavnom web pretraživači automatski prihvataju kolačiće, koje Vi niste dužni prihvatiti. U slučaju da želite da onemogućite kolačiće treba da pristupite „HELP“ sekciji na Vašem pretraživaču ili da se informišete samostalno o načinu pristupanja podešavanja koji se tiču kolačića na Vašem pretraživaču.

6.2.Važno je napomenuti, da omogućavanje kolačića poboljšava Vaše iskustvo prilikom posete našeg vebsajta.

6.3.Za više informacija koje se tiču kolačića posetite stranicu putem sledećeg linka DODATI LINK.

7.ISTINITOST PODATAKA

7.1.Prihvatanjem Politike Privatnosti, kao i prihvatanjem Opštih Uslova Poslovanja kojim ste obavezani prilikom preuzimanja naše Aplikacije, garantujete da su Vaši lični podaci koje unosite prilikom registracije na ProfitApp Aplikaciji, tačni, istiniti, vjerodostojni i aktuelni u svakom smislu.

7.2.Prihvatanjem ove Politike Privatnosti saglasni ste da se nećete lažno predstavljati u ime druge osobe, kao i da nećete koristiti lažno ime (ime i prezime) ili ime za čiju upotrebu niste ovlašćeni.

7.3.Pristupom i korišćenjem našeg ProfitApp vebsajta, kao i ProfitApp Aplikacije, pristajete na korišćenje, prikupljanje, čuvanje i otkrivanje Vaših podataka na način koji je propisan u ovom Ugovoru o privatnosti.

7.4.PROFITAPP zadržava pravo da ažurira ovu Politiku Privatnosti, te je Vaša odgovornost da pratite izmjene na našem veb sajtu i Aplikaciji, pri čemu ćemo Vas obavještavati o svim promenama putem elektronske pošte ili na samoj Aplikaciji, ukoliko ste naš Korisnik.

7.5.Ukoliko ste registrovani na našoj Aplikaciji i želite da se Vaša registracija obriše, kao i Vaši lični podaci iz naše baze podataka, molimo Vas da nas kontaktirate putem email adrese navedene na početku ovog Ugovora.

8.ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

8.1.PROFITAPP odgovorno i savjesno čuva privatnost svih svojih Korisnika. S tim u vezi, obaveštavamo Vas da prikupljamo samo neophodne podatke o Korisnicima, na način koji je opisan u našim Opštim uslovima poslovanja. Naši Korisnici zadržavaju pravo da budu obrisani iz naše baze podataka.

8.2.Lični podaci Korisnika su dostupni isključivo zaposlenima kojima su ti podaci potrebni za obavaljanje posla, odnosno za pružanje usluga našim Korisnicima.

8.3.Prikupljene podatke od naših Korisnika čuvamo 10 godina.

9.PRAVA KORISNIKA

9.1. Korisnik ProfitApp usluga, čiji se podaci obrađuju, ima sledeća prava:

Pravo na zahtijevanje informacija o tome da li su njegovi podaci obrađeni, odnosno da li ih obrađujemo, kao i da ima pristup tim podacima.
Pravo da podnese zahtjev za izdavanje potvrde o podacima o ličnosti koji se tiču njega, kao i da znaju sadržinu tih podataka i izvor, te da provjere njihovu tačnost.
Pravo da zatraži ispravku, odnosno da zahtjeva da se netačni podaci o ličnosti bez nepotrebnog odlaganja isprave.
Pravo na brisanje, odnosno pravo da se od nas zahtjeva da se podaci o ličnosti izbrišu, a koji će biti izbrisani bez nepotrebnog odlaganja u skladu sa Zakonom.
Pravo na ograničenje obrade podataka o ličnosti, odnosno pravo da se zahtjeva da se obrada podataka o ličnosti ograniči.
Pravo na prenos svojih podataka o ličnosti.
Pravo na prigovor, odnosno pravo da u svakom trenutku može da podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti.
Pravo na obavještenje u slučaju povrede. U slučaju da dodje do povrede podataka o ličnosti koje smo mi prikupili i obrađivali ili planiramo da obrađujemo, obavezujemo se da ćemo bez odlaganja obavjestiti lice na koje čije se podatke takva povreda odnosi, pri čemu će u tom obavještenju biti dostavljen kontakt lica zaduženog za zaštitu podataka o ličnosti ili informacije o načinu na koji se mogu dobiti podaci o povredi, opis posljedica, kao i opis mjera koje smo mi preduzeli ili čije preduzimanje je predloženo u vezi sa povrednom, kao i o mjerama koje su preduzete kako bi se umanjile štetne posljedice.
Pravo na podnošenje pritužbe.
Dodatno, vaša prava su i u skladu sa odjeljacima od 15 do (uključujući i) 22 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Savjeta od 27.aprila 2016.godine.

10.OBRAĐIVAČI

U nekim slučajevima možemo sarađivati sa trećim licima (u daljem tekstu „Obrađivači“) kojima možemo proslediti podatke o ličnosti za potrebe obrađivanja. Obrađivači sa kojima budemo sarađivali su lica koja su dužna da u potpunosti garantuju i primenjuju sigurnosne mjere, te da postupaju u skladu sa Zakonom koji se tiče zaštite prava lica čiji se podaci obrađuju. Stim u vezi, zaključićemo ugovore u svemu sa Obrađivačima u skladu sa Zakonom, te će ti isti Obrađivači uvek morati da postupaju isključivo u skladu sa našim instrukcijama kojima se određuje svrha obrade.

11.KONTAKT

U vezi svih pitanja, kao i u vezi ostvarivanja vaših prava u skladu sa Zakonom uvek nas možete kontaktirati putem e-mail adrese: office@profitapp.me , a mi ćemo vam odgovoriti u roku od 3(tri) do 5(pet) radnih dana.

Politika privatnosti je poslednji put ažurirana dana 14.12.2023. godine.