PROFITAPP – PRAVILNIK O TARIFI

 

PROFITAPP

PRAVILNIK O TARIFI

1.UVODNE ODREDBE

 

  1. Ovaj Pravilnik o tarifi predstavlja opšti akt Privrednog društva „PROFIT APP” D.O.O. Podgorica, MB/PIB: 03062856, koje zastupa izvršni direktor Vojin Rašković i akcionarskog društva „PROFIT APP INTERNATIONAL“ A.D. Podgorica, MB/PIB: 03263304, koje zastupa izvršni direktor Aleksandar Anđušić, oba društva sa sjedištem u ul.Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, Podgorica, Crna Gora, (zajednički u daljem tekstu „Društvo“ ili „Društva“ ili „PROFITAPP“). Ovaj Parilnik o tarifi čini sastavni dio Opštih uslova poslovanja PROFITAPP, te samim tim i sastavni dio ugovornog odnosa sa Korisnicima usluga PROFITAPP. Korisnici usluga su fizička lica.
  2. Ovim aktom uređuju se obaveze Korisnika prema PROFITAPP-u po osnovu korišćenja PROFITAPP usluga opisanih u Opštim uslovima poslovanja.
  3. Visina naknade zavisi od tipa, odnosno statusa Korisnika.
  4. Prilikom registracije svaki Korisnik postaje Anonimni Korisnik, a prilikom verifikacije svog profila svaki Korisnik postaje Standardni Korisnik. Uplatom članarine Standardni Korisnik može postati Smart Korisnik.
  5. Za sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa sa PROFITAPP-om, Korisnik može aplicirati za promjenu tipa Korisnika, te tako ostvariti dodatne pogodnosti u korišćenju Aplikacije. U zavisnosti od tipa, Korisnici imaju različite statuse, koji mogu značiti dodatna prava i pogodnosti prilikom korišćenja ProfitApp Aplikacije.
  6. Tipovi korisnika su:
   • Anonimni Korisnik
   • Standardni Korisnik
   • Smart Korisnik
  7. Tip Korisnika može se promijeniti u bilo kom momentu korišćenja Aplikacije, uplatom odgovarajuće naknade – članarine, shodno ovom Pravilniku.

 

2.NAKNADA ZA ODRŽAVANJE

 

  1. Korisnici, nevezano za tip i status, plaćaju naknadu za godišnje održavanje u iznosu od 1,50€ odnosno 150 Bodova, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije uređeno.
  2. PROFITAPP zadržava pravo da mijenja visinu, odnosno iznos naknade za održavanje u bilo kom momentu i bez ograničenja.
  3. Naknada za održavanje naplaćuje se od strane PROFITAPP-a umanjenjem stanja benefita, odnosno bodova, na računu Korisnika.
  4. Prihvatanjem Opštih uslova poslovanja, odnosnog prihvatanjem ovog Pravilnika o tarifi koji predstavlja sastavni dio Opštih uslova poslovanja, Korisnik ovlašćuje PROFITAPP da, po osnovu naknade za održavanje, može zadužiti račun Korisnika za navedeni iznos, te isti naplatiti bez dalje saglasnosti i dozvole Korisnika.
  5. Naknada za održavanje, navedena pod tačkom 2.1., naplaćuje se godinu dana od registracije kao i svake naredne godine, od sakupljenih benefita, odnosno bodova, pod uslovom da je Korisnik Aplikacije tokom tog perioda sakupljao benefite, odnosno bodove, i ostvario najmanje 150 Bodova povrata tokom tog obračunskog perioda.

VRSTE KORISNIKA

ANONIMNI KORISNIK

 • Anonimni Korisnik ne plaća instalaciju niti korišćenje Aplikacije, osim naknade za održavanje.
 • Benefiti, odnosno bodovi, koje ostvaruje Korisnik kod svakog od prodajnih partnera, a koji su pojedinačno ugovoreni, iskazani su u Aplikaciji.
 • Anonimni Korisnik ima ograničene benefite u odnosu na druge vrste Korisnika. Više detalja se nalazi na Aplikaciji.
 • Korisnik je slobodan da u svakom momentu promijeni tip Korisnika, čime zadržava ostvareno stanje benefita, ali mu se od momenta sticanja novog tipa benefiti i pogodnosti iskazuju shodno ovom Pravilniku.

STANDARDNI KORISNIK

 • Korisnik postaje Standardni korisnik verifikacijom svog Anonimnog profila na ProfitApp aplikaciji, odnosno pružanjem dodatnih ličnih podataka.
 • Benefiti, odnosno bodovi, koje ostvaruje Korisnik kod svakog od prodajnih partnera, a koji su pojedinačno ugovoreni, iskazani su u Aplikaciji.
 • Korisnik je slobodan da u svakom momentu promijeni tip Korisnika, čime zadržava ostvareno stanje benefita, ali mu se od momenta sticanja novog tipa benefiti i pogodnosti iskazuju shodno ovom Pravilniku.

SMART KORISNIK

 • Korisnik postaje Smart korisnik kada u svojstvu Standardnog Korisnika odluči da izvrši uplatu Smart članarine u iznosu od 29,99€. Navedeni iznos članarine se uplaćuje na godišnjem nivou. Uplatom navedene članarine Korisnik postaje Smart Korisnik.
 • Benefiti, odnosno bodovi, koje ostvaruje Korisnik kod svakog od prodajnih partnera, a koji su pojedinačno ugovoreni, iskazani su u Aplikaciji.
 • Korisnik je slobodan da u svakom momentu promeni tip Korisnika, čime zadržava ostvareno stanje benefita, ali mu se od momenta sticanja novog tipa benefiti i pogodnosti iskazuju shodno ovom Pravilniku.

Ovaj Pravilnik o Tarifi PROFITAPP stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Društva i važiće počev od 01.09.2022 godine. Ovaj Pravilnik o Tarifi ažuriran je poslednji put dana 28.12.2023. danom donošenja i važeći je do njegove izmjene i dopune.