Opći uvjeti poslovanja za korisnike ProfitApp Aplikacije

1. Uvodne odredbe

 1. Opći uvjeti poslovanja PROFITAPP(“Opći uvjeti poslovanja” ili “ Opći uvjeti”), čine sastavni dio svih formalnih ugovora koje PROFITAPP zaključuje sa korisnicima usluga - Partnerskim kompanijama i Korisnicima - i drugim osobama, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne uvjete utvrđene među potpisnicima ili ugovaraju ostala pitanja.
 2. Opći uvjeti poslovanja pravno su obavezujući u odnosima između PROFITAPP i korisnika usluga.
 3. Svrha Općih uvjeta poslovanja je uspostavljanje jasnih i obavezujućih osnova ugovornih odnosa za PROFITAPP i korisnike usluga.
 4. Opći uvjeti poslovanja sadrže jedinstvene Opće odredbe za fizičke osobe, i to: Opće uvjete poslovanja za korisnike, odnosno za fizičke osobe. Ovakva podjela napravljena je zbog efikasnije komunikacije sa svakom grupom Korisnika usluga.
 5. Pored Općih uvjeta poslovanja, PROFITAPP posjeduje i set pratećih akata poput Pravilnika o tarifi i Pravilnika o provizijama kojim određuje cijene svojih usluga, okvir za definiranje provizija ili dodatne elemente ugovornih odnosa. Svaki od ovih akata naznačen je i referenciran u Općtim uvjetima.
 6. Međusobni uvjeti poslovanja unutar PROFITAPP poslovnog sistema uređeni su odgovarajućim ugovorima.
 7. Opći uvjeti poslovanja objavljuju se na internet prezentaciji PROFITAPP i prilažu se kao sastavni dio ugovora sa korisnicima usluga, s time da svaka od dvije grupe Korisnika usluga dobiva onaj dio Općih uvjeta koji se na tu grupu i odnosi, uključujući i Opće odredbe. Celokupan tekst Općih uvjeta objavljuje se na uobičajeni način, odnosno na web adresi: www.profitapp.me.
 8. Opći uvjeti obavezuju korisnike usluga ako su im bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora.
 9. Kada korisnik traži odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na Opće uvjete poslovanja PROFITAPP je obavezan odgovoriti korisniku u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva korisnika.
 10. Ugovorom po pristupu (formuliranim ugovorom) PROFITAPP unaprijed određuje elemente i uvjete ugovora preko općih uvjeta, a korisnik usluga samo pristupa tako da prihvati ponudu. Opći uvjeti ugovora dopunjuju posebne ponude utvrđene među ugovornim stranama u istom ugovoru, i po pravilu obavezuju kao i ove.
 11. Opći uvjeti obavezuju korisnika usluga ako su mu bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora. U slučaju neslaganja sa Općim uvjetima i pojedinačnih odredba ugovora o uslugama, primjenjuju se odredbe ugovora o uslugama.

2. Definicije

 1. PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem koji posluje u oblasti marketing i lojalti programa odnosno benefit programa. Poslovni cilj PROFITAPP-a je povezivanje privrednih subjekata koji plasiraju robu ili usluge i krajnjih korisnika/potrošača koji potom robu i usluge kupuju uz korištenje ProfitApp aplikacije, i koji prilikom svake takve kupovine ostvaruju određene pogodnosti odnosno benefite.
 2. PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem čiji je organizator ProfitApp International AD, privredno društvo osnovano kao dioničko društvo i registrirano u skladu sa zakonima Republike Crne Gore, sa registracionim brojem 03263304 i poslovnom adresom Bulevar Svetog Petra Cetinjskog 120, 81000 Podgorica, a koji čine: (1) sam ProfitApp International AD, koji je Organizator sistema i vlasnik PROFITAPP platforme i aplikacije, i koji je ugovorima o master franšizi - za svaku zemlju u kojoj PROFITAPP posluje - na Master primatelja franšize za takvu zemlju prenio sva prava i obaveze za organizaciju i upravljanje PROFITAPP poslovnim sistemom za takvu zemlju; (2) Master primatelj franšize, uključujući i „Proffit Aplikacija“ d.o.o. Novi Travnik, Ulica Ljudevita Gaja 59, 72290 Novi Travnik, Republika Bosna i Hercegovina, Matični broj 4236735920004, koji je Master primatelj franšize za Republiku Bosnu i Hercegovinu; (3) Primatelji jediničnih franšiza PROFITAPP, koji svi skupa na teritoriji zemlje čine Mrežu PROFITAPP za tu zemlju; (4) Korisnici usluga; (5) Platforma i Aplikacija ProfitApp.
 3. Opći uvjeti poslovanja su jedinstveni za PROFITAPP, ali se donose za svaku zemlju pojedinačno, u smislu usklađivanja sa regulativom svake od zemalja u kojoj PROFITAPP posluje. Opće uvjete poslovanja prihvaća i sprovodi Master primatelj franšize, te se u smislu ovih Općih uvjeta poslovanja za Republiku Bosnu i Hercegovinu, pod PROFITAPP, u užem smislu, odnosno u smislu pravnog tumačenja, smatra „Proffit Aplikacija“ d.o.o,.
 4. „Proffit Aplikacija“ d.o.o usvaja Opće uvjete za teritorij Bosne i Hercegovine, sklapa sve ugovore sa Korisnicima usluga, uspostavlja, razvija i upravljaju poslovnim sistemom i Mrežom PROFITAPP na teritoriji Bosne i Hercegovine.
 5. Mrežu na teritoriju čine Master primatelj franšize, svi primatelji (jedinične) franšize, kao i Korisnici usluga na teritoriju. Internacionalnu mrežu čine sve mreže PROFITAPP uključujući i Organizatora sistema.
 6. Primatelj franšize je pravni subjekt ili fizička osoba koji je ugovorom o (jediničnoj) franšizi stekao prava i obaveze da na određenom teritoriju, unutar Bosne i Hercegovine, akvizira Korisnike usluga i pruža im podršku, na način definisan Opštim uslovima i u skladu sa Poslovnim sistemom PROFITAPP.
 7. Korisnici usluga su Partnerske kompanije (ili: “Prihvatitelji”) i Korisnici, gde su Prihvatitelji pravni subjekti, a Korisnici su privatne osobe. Postoji više tipova Korisnika.

3. Terminologija

 1. “PROFITAPP” je internacionalni poslovni sistem koji u Republici Bosni i Hercegovini predstavlja i zastupa „Proffit Aplikacija“ d.o.o. Novi Travnik, Ulica Ljudevita Gaja 57, 72290 Novi Travnik, Republika Bosna i Hercegovina, Matični broj 4236735920004.
 2. “Mrežu” na teritoriju Bosne i Hercegovine čine Master primatelj franšize, svi primatelji (jedinične) franšize u BiH, kao i Korisnici usluga u BiH. “Internacionalnu mrežu” čine Mreža kao sve druge mreže PROFITAPP u drugim zemljama, uključujući i Organizatora sistema.
 3. “Usluge ProfitApp” su sve usluge koje se Korisnicima usluga pružaju unutar PROFITAPP sistema, a koje uključuju usluge posredovanja, promocije i marketinga i tehničke podrške. “Usluge korisnicima” su sve usluge koje Korisnicima pružaju Partnerske kompanije.
 4. “Korisnici usluga” su Partnerske kompanije (ili: Prihvatitelji) i Korisnici.
 5. “Partnerska kompanija” ili “ Prihvatitelj” je ekonomski subjekt - trgovac ili pružatelj usluga - koji, ugovorom sa PROFITAPP prihvaća Opće uvjete poslovanja, odnosno obračun i plaćanje za isporučene robe i usluge na osnovu Aplikacije, i koje svakom Korisniku osigurava određeni Benefit u slučaju kada Korisnik koristi Aplikaciju za plaćanje ili uz plaćanje kod Partnerske kompanije. Partnerske kompanije postaju članice Mreže, a ugovore sa Partnerskim kompanijama sklapa PROFITAPP.
 6. “Ugovor” sa Partnerskim kompanijama je ugovor koji PROFITAPP zaključuje sa Partnerskim kompanijama, a koji se sastoji od: (1) ovih Općih uvjeta poslovanja, i (2) samog Ugovora, kojim se definiraju specifični i posebni uvjeti suradnje između PROFITAPP i Partnerskih kompanija, i (3) Korisničkog uputstva za Partnerske kompanije.
 7. „Korisnik“ je privatna osoba koja je uspješno završila proces registracije i instalirala ProfitApp aplikaciju, i time prihvatila Opće uvjete poslovanja za privatne osobe. Korisnik je potencijalni potrošač ili klijent Partnerskih kompanija, a koji prilikom plaćanja roba i/ili usluga iz asortimana Partnerskih kompanija, koristi ProfitApp aplikaciju zbog ostvarivanja benefita u skladu sa Općim uvjetima poslovanja.
 8. Svaki Korisnik koji instalira Aplikaciju, i time prihvati Opće uvjete poslovanje, postaje Standardni korisnik odnosno Korisnik.
 9. Korisnici uplatom članarine koja je definirana Pravilnikom o tarifi mogu postati drugačija vrsta Korisnika i time stiču različite statuse, a time i prava i obaveze.
 10. Korisnik može biti Standardni korisnik, Premium korisnik, VIP biznis korisnik, Silver biznis korisnik, Gold biznis korisnik ili drugi tip korisnika. Vrste korisnika kao i statusi Korisnika, definirani su Pravilnikom o tarifi.
 11. „Benefit“ je imovinsko pravna korist koju ostvaruju Korisnici, zahvaljujući korištenju ProfitApp aplikacije. Benefit se manifestira u novčanom obliku, na računima Korisnika evidentiranih u ProfitApp aplikaciji, a koje Korisnici mogu slobodno koristiti za plaćanja u okviru Mreže i internacionalne Mreže, kao novčani ekvivalent.
 12. “Provizija” ili “Naknada ProfitApp” je provizija koju PROFITAPP ostvaruje pri svakoj transakciji između Partnerske kompanije i Korisnika, i koja se obračunava putem Platforme, shodno Ugovoru između PROFITAPP i Partnerske kompanije. Visina provizija ugovara se Ugovorom i mora biti u skladu sa Pravilnikom o provizijama.
 13. “Aplikacija ProfitApp” ili “Aplikacija” je tehnološko rešenje - aplikacija - prilagođeno za mobilne uređaje koji koriste IOS ili Android platformu, a putem koje Korisnici usluga ostvaruju svoja prava, pod uvjetima opisanim u Općim uvjetima poslovanja. Aplikacija može biti namijenjena Korisnicima, ali i Partnerskim kompanijama, kada one koriste Aplikaciju za očitavanje podataka sa Aplikacija Korisnika.
 14. “Platforma ProfitApp” ili “Aplikacija za Akceptante” je tehnološko rešenje putem kojeg Organizator sistema, Master primatelj franšize, primatelji franšize, kao i Partnerske kompanije, pružaju Usluge i ostvaruju uvid u međusobna prava i obaveze definirana Općim uvjetima ili drugim aktima PROFITAPP.
 15. „Akvizicija” ili “Akviziranje“ predstavlja skup mjera, marketinških aktivnosti i radnji usmjerenih u pravcu uspostavljanja poslovne saradnje između potencijalnih partnerskih kompanija i korisnika i PROFITAPP. Akvizicija je proces koji provode članovi Mreže, odnosno primatelji franšize, s time da ugovore, sukladno Općim uvjetima, sklapa sam PROFITAPP.
 16. “Prodajna mjesta” su sva prodajna mjesta Partnerskih kompanija na kojima se vrši prihvaćanje PROFITAPP kao sredstva za ostvarivanje Benefita ili prihvaćanje Aplikacije kao sredstva za ekvivalent plaćanja od strane Korisnika.

4. Opis Usluga ProfitApp

 1. PROFITAPP se bavi pružanjem paketa posredničkih usluga i pratećih marketinških aktivnosti Partnerskim kompanijama i Korisnicima, koje su detaljno opisane Općim uvjetima poslovanja i ugovorima (sa Partnerskim kompanijama).
 2. Usluge ProfitApp koje se pružaju Partnerskim kompanijama su, između ostalih, i:
 3. pronalaženje i dovođenje u vezu sa Partnerskom kompanijom neodređenog broja neimenovanih osoba, korisnika ProfitApp aplikacije - Korisnika - a sve radi plasmana roba ili usluga tim osobama od strane Partnerske kompanije, pod redovnim tržišnim uvjetima i po uobičajenim maloprodajnim cijenama;
 4. marketinške usluge u vidu označavanja maloprodajnih objekata Partnerske kompanije ili drugih mjesta gde ona obavlja djelatnost, u Aplikaciji, putem kojih se Korisnici upućuju na Partnersku kompaniju kako bi ostvarili ugovorene benefite:
 5. ostale oblike marketinških usluga u obliku isticanja žiga ili informacija o Parterskoj kompaniji u okviru Aplikacije ili u okviru marketinških kampanja koje sprovodi PROFITAPP.
 6. Predmetne usluge se pružaju sve vreme trajanja ugovornog odnosa, odnosno aktivnog članstva Partnerske kompanije u Mreži.
 7. PROFITAPP putem Aplikacije ali i na druge načine obavještava Korisnike o mogućnosti ostvarivanja benefita prilikom nabavke roba i/ili usluga od Partnerske kompanije koristeći žig (logo) Partnerske kompanije, adrese maloprodajnih objekata i druge adrese gde se obavlja djelatnost, opis pogodnosti koje mogu ostvariti i drugih srodnih informacija.
 8. Usluge posredovanja ProfitApp, opisane u ovom Poglavlju verificiraju se kroz Aplikaciju, tako što se svaka pojedinačna transakcija između Korisnika i Partnerske kompanije evidentira kroz Aplikaciju (očitavanjem koda sa aplikacije Korisnika), te registracijom transakcije putem Platforme, koja će biti mjerodavna za obračun prometa između strana.
 9. Transakcija između Korisnika i Partnerske kompanije može biti praćena gotovinskim plaćanjem od strane Korisnika, u tom slučaju se putem Aplikacije transakcija evidentira radi obračuna Benefita i Provizije, ili bezgotovinskog plaćanja, odnosno evidentiranjem transakcije putem Benefita (kao obračunske jedinice), koji su evidentirani na računu korisnika u okviru Aplikacije, u tom slučaju se plaćanje za preuzetu robu ili primljenu uslugu Partnerskoj kompaniji vrši od strane PROFITAPP, a u ime i za račun korisnika aplikacije.
 10. U svim slučajevima Korisnik ostvaruje Benefite jasno naznačene u Aplikaciji.
 11. Benefiti Korisnika evidentiraju se u okviru Aplikacije, a Korisnici u svakom momentu, putem Aplikacije, imaju uvid u stanje Benefita na svom Računu korisnika.
 12. Benefiti se mogu slobodno prenositi između Korisnika.
 13. Benefiti ne mogu biti konvertirani u novčani ekvivalent u smislu gotovog novca.
 14. Verifikacija kroz Aplikaciju vrši se očitavanjem barkod-a sa Aplikacije koju je Partnerska kompanija dužna izvršiti prema uputama iz Korisničkog uputstva.
 15. Svaki od opisanih načina realizacije transakcije evidentira se u okviru Aplikacije i Platforme, na Računu Partnerske kompanije, te se po završetku mjesečnog obračuna vrše međusobna plaćanja (nakon prethodno eventualno sprovedenog prebijanja sličnih obaveza i potraživanja) između PROFITAPP i Partnerskih kompanija.

5. Odricanje od odgovornosti i negativnog nabrajanja

 1. PROFITAPP ne odgovara Korisniku usluga za štetu koju može pretrpeti kao rezultat neovlaštenog korištenja Aplikacije ili Platforme od strane drugog Korisnika usluga, s tim da može pružiti asistenciju Korisniku usluga u svim upravnim, sudskim ili drugim procesima koji tim povodom mogu nastati.
 2. PROFITAPP ne pruža usluge platnog sistema, platnog prometa niti bankarske usluge, već isključivo usluga posredovanja i marketinških aktivnosti opisanih u ovim Općim uvjetima.
 3. PROFITAPP nije registriran za pružanje obavljanja delatnosti ili pružanje usluge platnog prometa, niti se ovde opisane usluge mogu svrstati u usluge kojima se inače bave banke i platne institucije.
 4. PROFITAPP nije dužan vršiti identifikaciju Korisnika usluga u skladu sa odredbama odgovarajućih zakona o sprečavanju pranja novca, odnosno nije obveznik po tom niti sličnim pravnim propisima u oblasti finansijskih usluga.

6. Osnovne odredbe

 1. Ovi Opći uvjeti poslovanja za Korisnike uređuju uvjete i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korištenje Aplikacije od strane Korisnika.
 2. PROFITAPP pruža informatičke i usluge posredovanja i ne pruža usluge prodaje proizvoda Korisnicima, već to čine Partnerske kompanije, na bazi ugovora ili transakcija sa Korisnicima. Sporovi u vezi s pravima Korisnika kao potrošača, zakonskih obaveza ili mjerodavnog zakona u vezi sa proizvodima i uslugama koje kroz Aplikaciju Korisnici kupuju ili ostvare kod Partnerskih kompanija, rješavaju se između Korisnika i Partnerskih kompanija.
 3. PROFITAPP, u ime i za račun Korisnika, putem Aplikacije prikuplja i bilježi podatke o Benefitima koje Korisnik ostvaruje kod Partnerskih kompanija, i omogućava mu korištenje istih kao ekvivalent sredstva plaćanja.
 4. Podaci o Benefitima Korisnika dostupni su u realnom vremenu, u Aplikaciji.
 5. Svi podaci o Partnerskim kompanijama dostupni su u Aplikaciji.

7. Korištenje aplikacije

 1. Korisnik se postaje instalacijom Aplikacije, registracijom i prihvaćanjem Općih uvjeta poslovanja - čime se stiče status “Korisnika”, čime se prihvaćaju odredbe i Opći uvjeti poslovanja .
 2. Aplikacija se može koristiti isključivo unutar Mreže ili Internacionalne mreže, odnosno kod onih Partnerskih kompanija koje su članice Mreže ili Internacionalne mreže.
 3. Instaliranje Aplikacije je besplatno, osim ako se Korisnik ne odluči za stjecanje statusa posebne vrste Korisnika, što je uređeno ovim Općim uvjetima i Pravilnikom o tarifi.
 4. Korisnik koji jednom promijeni vrstu korisnika, uplatom odgovarajuće naknade, takav status zadržava trajno, odnosno do eventualne nove promjene statusa odnosno vrste Korisnika, što je također uređeno ovim Općim uvjetima i Pravilnikom o tarifi.
 5. Naknade koje Korisnik plaća prilikom sticanja statusa novog tipa Korisnika su jednokratne i nepovratne, odnosno non-refundable.
 6. Status Korisnika ja aktivan sve dok Korisnik koristi Aplikaciju. Status Korisnika se može “zamrznuti” deinstalacijom Aplikacije, ili trajno raskinuti (slanjem posebnog zahtjeva na osnovu kojeg PROFITAPP trajno briše sve podatke o korisniku).
 7. Korisnik plaća održavanje Aplikacije, u iznosu definiranom Pravilnikom o Tarifi, s time što se ovaj iznos naplaćuje automatski, umanjenjem stanja Benefita, i isključivo iz ostvarenih Benefita. Korisnik koji nema dovoljno Benefita na svom računu će o tome biti obaviješten od strane PROFITAPP. U slučaju da Korisnik ne ostvari Benefite i u roku od 30 dana od dana takvog obavještenja, PROFITAPP zadržava pravo da zamrzne status takvog Korisnika, do podmirenja obaveza po ovoj osnovi.
 8. Korisniku trajno prestaje status Korisnika na njegov pisani zahtjev koji mora poslati u PROFITAPP.
 9. Registracija podrazumijeva unošenje podataka o Korisniku u Aplikaciju. Po registraciji, Korisnik dobiva svoje korisničko ime i lozinku za pristup Aplikaciji na e-mail koji je unio prilikom registracije. Korisnik je dužan čuvati ove podatke, i ne smije ih dijeliti sa drugim osobama.
 10. Prilikom registracije Korisnik definira područje na kojem dominantno koristi Aplikaciju. Područje se definira nazivom mjesta i poštanskim brojem. Sukladno unijetom području, Aplikacija automatski definira valutu u kojoj se obračunavaju Benefiti.
 11. U slučaju da Korisnik koristi Aplikaciju van područja, sve transakcije obračunavaju se u valuti koja je službeno sredstvo plaćanja na tom području, s tim da se konačni obračun Benefita vrši u valuti Korisnika. Sve promjene valute koja je sredstvo plaćanja i odnosu na valutu Korisnika vrše se po tečaju koji određuje PROFITAPP, s tim da taj tečaj ne može odstupati od srednjeg tečaja nadležne službene institucije zemlje Korisnika u rasponu od +/- 5%.
 12. Prilikom korištenja Aplikacije, Korisnik bira način plaćanja odnosno obavljanja transakcije sa Partnerskim kompanijama, i može izabrati da li ekvivalent plaćanja vrši samom Aplikacijom, korištenjem Benefita, ili to čini standardnim oblicima plaćanja koje predviđa Partnerska kompanija. U oba slučaja Korisnik ostvaruje Benefite, na način koji je, za svaku Partnersku kompaniju, prikazan u Aplikaciji.
 13. Korisnik ne može uplatiti novčana sredstva u ime kupnje pogodnosti.
 14. Spisak Partnerskih kompanija i Prodajnih mjesta koje prihvaćaju Aplikaciju, odnosno dio su Mreže ProfitApp dostupan je u Aplikaciji. Ovaj spisak podložan je ažuriranju, te je Korisnik u obavezi da provjeri aktualni spisak Prodajnih kompanija i Prodajnih mjesta prije korištenja Aplikacija kod Partnerske kompanija na Prodajnom mestu.
 15. Spisak Partnerskih kompanije i Prodajnih mesta dostupan je u samoj Aplikaciji.
 16. Korisnik može koristiti Benefite evidentirane u okviru Aplikacije u svakom trenutku, bez ograničenja.Korisnik može prenijeti svoje Benefite isključivo drugom Korisniku, i isključivo putem Aplikacije.
 17. Korisnik ima pravo da svoje Benefite transferira u novčani ekvivalent na zahtjev, koji PROFITAPP nije obavezan ispuniti, i prilikom gašenja statusa Korisnika. Transfer će se izvršiti na račun Korisnika kod poslovne banke koji je naveo prilikom registracije. Sve eventualne porezne obaveze nastale takvom transakcijom, kao i troškove takve transakcije, snosi Korisnik.
 18. Instalacija
 19. Korisnik vrši instalaciju Aplikacije njenim preuzimanjem sa odgovarajuće platforme, ovisno o vrsti operativnog sistema koji posjeduje. Aplikacija je dostupna na Android i IOS platformi.
 20. Korisnik vrši deinstalaciju Aplikacija na način predviđen mobilnim operativnim sistemom koji posjeduje.
 21. Tehnička podrška
 22. U slučaju da je Korisniku potrebna tehnička podrška ili uputstvo u vezi sa ProfitApp Aplikacijom ili uslugama, za ista se obraća članu Mreže koji je nadležan za područje koje je odabrao prilikom registracije. Spisak je na linku koji je dostupan u Uvodnim odredbama Općih uvjeta poslovanja.
 23. PROFITAPP ne pruža tehničku podršku u vezi sa funkcioniranjem same mobilne platforme na koju se instalira Aplikacija.
 24. Vrste odnosno statusi korisnika
 25. Prilikom registracije Korisnik dobiva status Standardnog Korisnika, s tim da se tijekom korištenja Aplikacije, Korisnik može odlučiti za drugu vrstu članstva, odnosno može steći drugačiji Status korisnika, čime stiče drugačija prava prilikom korištenja Aplikacije. Spisak vrsta i statusa Korisnika, kao i uvjeti za stjecanje različitih vrsta i statusa Korisnika definirani su Pravilnikom o Tarifi, i sastavni su dio ovih Općih uvjeta, a mogu se pronaći i na web adresi www.profitapp.ba

8. Prava i obaveze korisnika

 1. PROFITAPP ne odgovara Korisniku za štetu koju može pretrpeti kao rezultat transakcije sa Partnerskim kompanijama, kao ni troškove koji mogu nastati uslijed upotrebe proizvoda ili usluga Partnerskih kompanija, s tim da će pružiti asistenciju Korisniku u svim upravnim, sudskim ili drugim procesima koji tim povodom mogu nastati.
 2. U slučaju zamjene kupljene robe ili reklamacije usluge na koju je već obračunat Benefit, Korisnik nema pravo ponovnog korištenja Benefita na taj isti proizvod odnosno uslugu.
 3. Korisnik koristi Aplikaciju u dobroj vjeri, i uz dužno poštovanje prema Partnerskim kompanijama. PROFITAPP zadržava pravo isključivanja Korisnika iz ProfitApp, odnosno da mu ukine status aktivnog Korisnika, ako ustanovi da su aktivnosti Korisnika zlonamjerne, odnosno ako uskraćuje plaćanje ili vrši prijevaru, pokaže nepoštovanje Partnerske kompanije ili slično. U takvim slučajevima nalog Korisnika sa može ukinuti bez prethodnog obavještavanja Korisnika.
 4. Korisnik ima pravo žalbe na ukidanje aktivnog statusa Korisnika.
 5. Obrazac žalbe je dostupan na web adresi: www.profitapp.me
 6. PROFITAPP nastoji poslovati sa Partnerskim kompanijama koje posluju savjesno, u duhu pozitivnih zakonskih propisa i dobre poslovne prakse. PROFITAPP ipak nije u stanju garantirati takvo ponašanje Partnerskih kompanija. Stoga Korisnik ima pravo ukazati na lošu praksu u postupanju Partnerskih kompanija ili njihovih zaposlenih na Prodajnim mestima. Obrazac za primjedbe dostupan je na web adresi: www.profitapp.me
 7. PROFITAPP se ne smatra odgovornim u slučaju da Korisnik, bilo prilikom registracije ili kasnije, tokom korištenja Aplikacije, unese pogrešne osobne podatke.
 8. Korisnik ima pravo na benefite iz kupovina. Korisnik nema pravo na dodatnu naknadu za svoje aktivnosti, niti pravo na nadoknadu troškova.
 9. Korisnik nema pravo da zastupa PROFITAPP, niti pravo , u ime i/ili za račun PROFITAPP, davati ili uzimati izjave u odnosu na druge korisnike u okviru PROFITAPP. Korisnik nema pravo, u ime i/ili za račun PROFITAPP, primati gotovinu niti vršiti isplate za PROFITAPP.
 10. Korisnik, takođe, bez prethodne pisane saglasnosti PROFITAPP, nema pravo:
 11. Prihvaćanjem ovih Općih uvjeta poslovanja Korisnik ne ostvaruje radni odnos niti stječe bilo kakva vlasnička ili upravljačka prava u smislu zakona o ekonomskim društvima (naročito ne stiče status člana u društvu). Učešće u PROFITAPP programu se odvija isključivo u okviru aktivnosti za koju Korisnik samostalno odgovara i koje je u pravnom prometu nezavisno od PPROFITAPP.
 12. Zaštita podataka
 13. PROFITAPP obrađuje osobne podatke Korisnika u potpunosti u skladu sa mjerodavnom regulativom kojom se ova oblast uređuje.
 14. Osobni podaci koje obrađujemo:
 15. Ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte.
 16. Mjesto i poštanski broj,
 17. Spol i godinu rođenja.
 18. PROFITAPP prikuplja i obrađuje osobne podatke isključivo u svrhu povezivanja Korisnika i Partnerskih kompanija. PROFITAPP prikuplja i obrađuje osobne podatke koje Korisnik unosi prilikom registracije. Davanje ovih podatka od strane Korisnika je uvjet za korištenje Aplikacije.
 19. Osobni podaci obrađuju se isključivo kako bi se nesmetano pružale usluge ProfitApp. Dodatno, osobni podaci se mogu obrađivati prilikom opravdanog poslovnog interesa, ali isključivo u vezi sa korištenjem Aplikacije i ProfitApp, uopće, gdje su takvi primjeri marketinške poruke Partnerskih kompanija upućene putem Aplikacije.
 20. U zavisnosti od područja Korisnika, podaci o Korisniku će biti dostupni nadležnom članu Mreže - Organizatoru sistema, primatelju Master franšize ili primatelju jedinične franšize, s time što i za sve njih važe istovjetni načini obrade i zaštite podataka definirani Općim uvjetima.
 21. Podaci o Korisniku, i to podaci o području (geolokaciji) Korisnika, dijele se sa Partnerskim kompanijama koje su članovi Mreže i Internacionalne mreže isključivo u cilju identifikacije transakcija koje Korisnik vrši, kao i područja sa kojeg je Korisnik koji vrši transakcije.
 22. Podaci Korisnika će biti korišteni za komunikaciju sa Korisnikom od strane PROFITAPP, kada je takva komunikacija neophodna.
 23. Podaci o Korisniku prilikom korisničke podrške se prikupljaju od slučaja do slučaja i sa njima se postupa u skladu sa regulativom.
 24. Partnerske kompanije ne vide podatke Korisnika, osim navedenih u ovim Općim uvjetima.
 25. Osobni podaci Korisnika su kriptirani i pohranjuju se na serverima Organizatora sistema . Isključivo ovlaštene osobe imaju pristup osobnim podacima. Ostali zaposleni imaju pristup osobnim podacima isključivo i samo u mjeri koja je potrebna za pružanje usluge u vezi sa ProfitApp.
 26. Korisnik ima pristup svojim osobnim podacima putem Aplikacije i može ih slobodno mijenjati.
 27. Osobni podaci Korisnika čuvaju se dok god Korisnik ima aktivan status, nakon čega se trajno brišu. Izuzetno, određeni podaci čuvaju se i u zakonski predviđenim rokovima - kada se takvi podaci moraju čuvati za računovodstvene svrhe, za svrhe rješavanje sporova ili slične druge slučajeve.
 28. Podaci o financijskim transakcijama Korisnika, u smislu transakcija između Aplikacije i računa Korisnika kod poslovne banke, kao i podaci o transakcijama između Korisnika, u smislu prenosa Benefita, čuvaju se u zakonski predviđenom roku.
 29. Korisnik je suglasan da od PROFITAPP dobija, putem Aplikacije, marketinške poruke Partnerskih kompanija, kao i poruke u vezi sa korištenjem usluga ProfitApp.
 30. Korisnik ima pravo zahtijevati brisanje osobnih podataka u cjelosti, ali u takvom slučaju mu prestaju status Korisnika.
 31. U slučaju da Korisnik smatra da su njegovi osobni podaci na bilo koji način pogrešno upotrijebljeni ili zloupotrijebljeni, dužan je o istom odmah obavijestiti PROFITAPP. Korisnički servis dostupan je putem Aplikacije.
 32. Sporovi u vezi sa obradom osobnih podataka rješavaju se putem Korisničke službe ili sa nadležnim tijelom za rješavanje ovakvih sporova. Nadležno tijelo u Bosni i Hercegovini je Agencija za zaštitu osobnih podataka i slobodan pristup informacijama.
 33. Ovaj Pravilnik o Tarifi stupa na snagu danom donošenja i važeći je do izmjena i dopuna.