U skladu sa odredbama Statuta Privrednog društva "PROFIT APP" d.o.o. Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 120, 81000 Podgorica (dalje u tekstu "Društvo" ili "PROFITAPP"), Direktor Društva, dana 02.12.2020. godine donosi sledeće:

Opšti uslovi poslovanja PROFITAPP

Opšte odredbe

1. Uvodne odredbe

 1. Opšti uslovi poslovanja PROFITAPP ("Opšti uslovi poslovanja" ili "Opšti uslovi"), čine sastavni dio svih formularnih ugovora koje PROFITAPP zaključuje sa korisnicima usluga - Partnerskim kompanijama (Akceptantima) i Korisnicima - i drugim licima, bilo da se na njih ugovor poziva, dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovaračima ili ugovaraju ostala pitanja.

 1. Opšti uslovi poslovanja pravno su obavezujući u odnosima između PROFITAPP i korisnika usluga.

 1. Svrha Opštih uslova poslovanja je uspostavljanje jasnih i obavezujućih osnova ugovornih odnosa za PROFITAPP i korisnike usluga.

 1. Opšti uslovi poslovanja sadrže jedinstvene Opšte odredbe, kao i posebna poglavlja odnosno cjeline namjenjene za pravne subjekte i fizička lica, i to:

  1. Opšte uslove poslovanja za partnerske kompanije

  1. Opšte uslove poslovanja za korisnike, odnosno za fizička lica. Ovakva podjela učinjena je iz razloga efikasnije komunikacije sa svakom od grupa Korisnika usluga.

 1. Pored Opštih uslova poslovanja, PROFITAPP posjeduje i set pratećih akata poput Pravilnika o tarifi i Pravilnika o provizijama kojim određuje cijene svojih usluga, okvir za definisanje provizija ili dodatne elemente ugovornih odnosa. Svaki od ovih akata naznačen je i referenciran u Opštim uslovima.

  1. Pravilnik o tarifi dostupan je na adresi: www.profitapp.me

  1. Pravilnik o provizijama dostupan je na adresi: www.profitapp.me

 1. Međusobni uslovi poslovanja unutar PROFITAPP poslovnog sistema uređeni su odgovarajućim ugovorima.

 1. Opšti uslovi poslovanja objavljuju se na internet prezentaciji PROFITAPP i prilažu se kao sastavni dio ugovora sa korisnicima usluga, s time da svaka od dvije grupe Korisnika usluga dobija onaj dio Opštih uslova koji se na takvu grupu i odnose, uključujući i Opšte odredbe. Cijelokupan tekst Opštih uslova objavljuje se na uobičajeni način, odnosno na web adresi: www.profitapp.me.

 1. Opšti uslovi obavezuju korisnike usluga ako su im bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora.

 1. Kada korisnik traži odgovarajuća objašnjenja i instrukcije koji se odnose na Opšte uslove poslovanja PROFITAPP je obavezan da odgovori korisniku u razumnom roku, a najkasnije u roku od 15 dana od dana prijema zahtjeva korisnika.

 1. Ugovorom po pristupu (formularnim ugovorom) PROFITAPP unaprijed određuje elemente i uslove ugovora preko opštih uslova, a korisnik usluga samo pristupa tako učinjenoj ponudi. Opšti uslovi ugovora dopunjuju posebne pogodbe utvrđene među ugovornim stranama u istom ugovoru, i po pravilu obavezuju kao i ove.

 1. Opšti uslovi obavezuju korisnika usluga ako su mu bili poznati ili morali biti poznati u času zaključenja ugovora. U slučaju neslaganja Opštih uslova i pojedinačnih odredba ugovora o uslugama, primjenjuju se odredbe ugovora o uslugama.

2. Definicije

 1. PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem koji posluje u oblasti marketing i lojalti odnosno benefit programa. Poslovni cilj PROFITAPP je povezivanje privrednih subjekata koji plasiraju robu ili usluge i krajnjih korisnika/potrošača koji potom robu i usluge kupuju uz korišćenje ProfitApp aplikacije, i koji prilikom svake takve kupovine ostvaruju određene pogodnosti odnosno benefite.

 1. PROFITAPP je internacionalni poslovni sistem čiji je organizator Profit App International AD, privredno društvo osnovano kao akcionarsko društvo i registrovano u skladu sa zakonima Republike Crne Gore, sa registracionim brojem 03263304 i poslovnom adresom Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 120, 81000 Podgorica, a koji čine:

  1. sam Profit App International AD, koji je Organizator sistema i vlasnik PROFITAPP platforme i aplikacije, i koji je ugovorima o master franšizi - za svaku zemlju u kojoj PROFITAPP posluje - na Master primaoca franšize za takvu zemlju preneo sva prava i obaveze za organizaciju upravljanje PROFITAPP poslovnim sistemom za takvu zemlju;

  1. Master primaoci franšize, uključujući i Profit App doo Podgorica, koji je Master primalac franšize za Republiku Crnu Goru;

  1. Primaoci jediničnih franšiza PROFITAPP, koji svi skupa na teritoriji zemlje čine Mrežu PROFITAPP za takvu zemlju;

  1. Korisnici usluga;

  1. Platforma i Aplikacija ProfitApp.

 1. Opšti uslovi poslovanja su jedinstveni za PROFITAPP, ali se donose za svaku zemlju ponaosob, u smislu usklađivanja sa regulativom svake od zemalja u kojoj PROFITAPP posluje. Opšte uslove poslovanja usvaja i sprovodi Master primalac franšize, te se u smislu ovih Opštih uslova poslovanja za Republiku Crnu Goru, pod PROFITAPP, u užem smislu, odnosno u smislu pravnog tumačenja, ima smatrati Profit App doo Podgorica.

 1. Profit App doo Podgorica usvaja Opšte uslove za teritoriju Crne Gore, sklapa sve ugovore sa Korisnicima usluga, uspostavlja, razvija i upravlja poslovnim sistemom i Mrežom PROFITAPP na teritoriji Crne Gore.

 1. Mrežu na teritoriji čine Master primalac franšize, svi primaoci (jedinične) franšize, kao i Korisnici usluga na teritoriji. Internacionalnu mrežu čine sve mreže PROFITAPP uključujući i Organizatora sistema.

 1. Primalac franšize je pravni subjekt koji je ugovorom o (jediničnoj) franšizi stekao prava i obaveze da na određenoj teritoriji, unutar Crne Gore, akvizira Korisnike usluga i pruža im podršku, na način definisan Opštim uslovima i u skladu sa Poslovnim sistemom PROFITAPP.

 1. Korisnici usluga su Partnerske kompanije (ili: "Akceptanti") i Korisnici, gdje su Akceptanti pravni subjekti, a Korisnici su fizička lica. Postoji više tipova Korisnika.

3. Terminologija

 1. "PROFITAPP" je internacionalni poslovni sistem, koji u Republici Crnoj Gori predstavlja i zastupa PROFIT APP d.o.o. Podgorica, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br. 120, 81000 Podgorica, PIB: 03062856, koga zastupa izvršni direktor Vojin Rašković.

 1. "Mrežu" na teritoriji Crne Gore čine Master primalac franšize, svi primaoci (jedinične) franšize u Crnoj Gori, kao i Korisnici usluga u Crnoj Gori. "Internacionalnu mrežu" čine Mreža kao sve druge mreže PROFITAPP u drugim zemljama, uključujući i Organizatora sistema.

 1. "Usluge ProfitApp" su sve usluge koje se Korisnicima usluga pružaju unutar PROFITAPP sistema, a koje uključuju usluge posredovanja, promocije i marketinga i tehničke podrške. "Usluge korisnicima" su sve usluge koje Korisnicima pružaju Partnerske kompanije.

 1. "Korisnici usluga" su Partnerske kompanije (ili: Akceptanti) i Korisnici.

 1. "Partnerska kompanija" ili "Akceptant" je privredni subjekat - trgovac ili pružalac usluga - koji, ugovorom sa PROFITAPP prihvata Opšte uslove poslovanja, odnosno obračun i plaćanje za isporučene robe i usluge na osnovu Aplikacije, i koje svakom Korisniku obezbeđuje određeni Benefit u slučaju kada Korisnik koristi Aplikaciju za plaćanje ili uz plaćanje kod Partnerske kompanije. Partnerske kompanije akviziraju članice Mreže, a ugovore sa Partnerskim kompanijama sklapa PROFITAPP.

 1. "Ugovor" sa Partnerskim kompanijama je ugovor koji PROFITAPP zaključuje sa Partnerskim kompanijama, a koji se sastoji od: (1) ovih Opštih uslova poslovanja, i (2) samog Ugovora, kojim se definišu specifični posebnih uslovi saradnje između PROFITAPP i Partnerskih kompanija, i (3) Korisničkog uputstva za Partnerske kompanije.

 1. Korisnik" je fizičko lice koje je uspešno sprovelo proces registracije i instaliralo ProfitApp aplikaciju, i time prihvatilo Opšte uslove poslovanja za fizička lica. Korisnik je, kao takav, takvo potencijalni potrošač ili klijent Partnerskih kompanija, a koji prilikom plaćanja roba i/ili usluga iz asortimana Partnerskih kompanija, koristi ProfitApp aplikaciju radi ostvarivanja benefita u skladu sa Opštim uslovima poslovanja.

  1. Svaki Korisnik koji instalira Aplikaciju, i time prihvati Opšte uslove poslovanje, postaje Standardni korisnik odnosno Korisnik.

  1. Korisnici uplatom članarine koja je definisana Pravilnikom o tarifi mogu da promijene tip Korisnika i da potom steknu različite statuse, a time i prava i obaveze.

  1. Korisnik po tipu može biti Standardni korisnik, Premium korisnik, ili Business korisnik. Statusi Korisnika definisani su Pravilnikom o tarifi.

 1. Benefit" je imovinsko pravna korist koju ostvaruju Korisnici, zahvaljujući korišćenju ProfitApp aplikacije. Benefit se manifestuje u novčanom obliku, na računima Korisnika evidentiranih u ProfitApp aplikaciji, a koje Korisnici mogu slobodno koristiti za plaćanja u okviru Mreže i internacionalne Mreže, kao novčani ekvivalent.

 1. "Provizija" ili "Naknada ProfitApp" je provizija koju PROFITAPP ostvaruje pri svakoj transakciji između Partnerske kompanije i Korisnika, i koja se obračunava putem Platforme, shodno Ugovoru između PROFITAPP i Partnerske kompanije. Visina provizija ugovara se Ugovorom i mora biti u skladu sa Pravilnikom o provizijama.

 1. "Aplikacija ProfitApp" ili "Aplikacija" je tehnološko rješenje - aplikacija - prilagođeno za mobilne uređaje koji koriste IOS ili Android platformu, a putem koje Korisnici usluga ostvaruju svoja prava, pod uslovima opisanim u Opštim uslovima poslovanja. Aplikacija može biti namenjena Korisnicima, ali i Partnerskim kompanijama, kada one koriste Aplikaciju za očitavanje podataka sa Aplikacija Korisnika.

 1. "Platforma ProfitApp" ili "Aplikacija za Akceptante" je tehnološko rješenje putem kojeg Organizator sistema, Master primaoci franšize, primaoci franšize, kao i Partnerske kompanije, pružaju Usluge i ostvaruju uvid u međusobna prava i obaveze definisana Opštim uslovima ili drugim aktima PROFITAPP.

 1. Akvizicija" ili "Akviziranje" predstavlja skup mjera, marketinških aktivnosti i radnji usmjerenih u pravcu uspostavljanja poslovne saradnje između potencijalnih partnerskih kompanija i korisnika i PROFITAPP. Akvizicija je proces koji sprovode članovi Mreže, odnosno primaoci franšize, s time da ugovore, shodno Opštim uslovima, sklapa sam PROFITAPP.

 1. "Prodajna mjesta" su sva prodajna mjesta Partnerskih kompanija na kojima se vrši prihvatanje PROFITAPP kao sredstva za ostvarivanje Benefita ili prihvatanje Aplikacije kao sredstva za ekvivalent plaćanja od strane Korisnika.

 2. "„Business Referal Program"" predstavlja program vezivanja korisnika ProfitApp aplikacije na Partnersku kompaniju u kojoj ostvare svoju prvu transakciju ProfitApp aplikacijom, prema kome Partnerska kompanija ima pravo naknadu od profita korisnika koji su vezani za nju.

4. Opis Usluga ProfitApp

 1. PROFITAPP se bavi pružanjem seta posredničkih usluga i pratećih marketinških aktivnosti Partnerskim kompanijama i Korisnicima, koje su detaljno opisane Opštim uslovima poslovanja i ugovorima (sa Partnerskim kompanijama).

 1. Usluge PROFITAPP koje se pružaju Partnerskim kompanijama su, između ostalih, i:

  1. pronalaženje i dovođenje u vezu sa Partnerskom kompanijom neodređenog broja neimenovanih lica, korisnika PROFITAPP aplikacije - Korisnika - a sve radi plasmana roba ili usluga tim licima od strane Partnerske kompanije, pod redovnim tržišnim uslovima i po uobičajenim maloprodajnim cijenama;

  1. marketinške usluge u vidu označavanja maloprodajnih objekata Partnerske kompanije ili drugih mjesta gdje ona obavlja djelatnost, u Aplikaciji, putem kojih se Korisnici upućuju na Partnersku kompaniju kako bi ostvarili ugovorene benefite:

  1. ostale oblike marketinških usluga u vidu isticanja žiga ili informacija o Parterskoj kompaniji u okviru Aplikacije ili u okviru marketinških kampanja koje sprovodi PROFITAPP.

 1. Predmetne usluge se pružaju sve vreme trajanja ugovornog odnosa, odnosno aktivnog članstva Partnerske kompanije u Mreži.

 1. PROFITAPP putem Aplikacije ali i na druge načine obaveštava Korisnike o mogućnosti ostvarivanja benefita putem nabavke roba i/ili usluga od Partnerske kompanije koristeći žig (logo) Partnerske kompanije, adrese maloprodajnih objekata i druge adrese gdje se obavlja djelatnost, opis povoljnosti koje mogu ostvariti i drugih srodnih informacija.

 1. Usluge posredovanja PROFITAPP, opisane u ovom Poglavlju verifikuju se kroz Aplikaciju, tako što se svaka pojedinačna transakcija između Korisnika i Partnerske kompanije evidentira kroz Aplikaciju (očitavanjem koda sa aplikacije Korisnika), te registracijom transakcije putem Platforme, koja će biti mjerodavna za obračun prometa između strana.

 1. Transakcija između Korisnika i Partnerske kompanije može biti praćena gotovinskim plaćanjem od strane Korisnika, u kom slučaju se putem Aplikacije transakcija evidentira radi obračuna Benefita i Provizije, ili bezgotovinskog plaćanja, odnosno evidentiranjem transakcije putem Benefita (kao obračunske jedinice), koji su evidentirani na računu korisnika u okviru Aplikacije, u kom slučaju se plaćanje za preuzetu robu ili primljenu uslugu Partnerskoj kompaniji vrši od strane PROFITAPP, a u ime i za račun korisnika aplikacije.

 1. U svim slučajevima Korisnik ostvaruje Benefite jasno naznačene u Aplikaciji.

 1. Benefiti Korisnika evidentiraju se u okviru Aplikacije, a Korisnici u svakom momentu, putem Aplikacije, imaju uvid u stanje Benefita na svom Računu korisnika. Korisnik u svakom momentu, u bilo kojoj članici Mreže ili Internacionalne mreže, shodno Opštim pravilima, može da koristi svoje Benefite kao ekvivalent za sredstvo plaćanja, bez ograničenja.

 1. Benefiti se mogu slobodno prenositi između Korisnika.

 1. Benefiti ne mogu biti konvertovani u novčani ekvivalent u smislu gotovog novca.

 1. Verifikacija kroz Aplikaciju vrši se očitavanjem barkod-a sa Aplikacije koju je Partnerska kompanija dužna da izvrši prema uputstvima iz Korisničkog uputstva.

 1. Svaki od opisanih načina realizacije transakcije evidentira se u okviru Aplikacije i Platforme, na Računu Partnerske kompanije, te se po okončaju mjesečnog obračuna vrše međusobna plaćanja (nakon prethodno eventualno sprovedenog prebijanja podobnih obaveza i potraživanja) između PROFITAPP i Partnerskih kompanija.

5. Odricanje od odgovornosti i negativne enumeracije

 1. PROFITAPP ne odgovara Korisniku usluga za štetu koju može pretrpjeti kao rezultat neovlašćenog korišćenja Aplikacije ili Platforme od strane drugog Korisnika usluga, s tim da može pružiti asistenciju Korisniku usluga u svim upravnim, sudskim ili drugim procesima koji tim povodom mogu nastati.

 1. PROFITAPP ne pruža usluge platnog sistema, platnog prometa niti bankarske usluge, već isključivo usluga posredovanja i marketinških aktivnosti opisanih u ovim Opštim uslovima.

 1. PROFITAPP nije registrovan za pružanje obavljanje djelatnosti ili pružanje usluge platnog prometa, niti se ovde opisane usluge mogu svrstati u usluge kojima se inače bave banke i platne institucije.

 1. PROFITAPP nije dužan da vrši identifikaciju Korisnika usluga u skladu sa odredbama odgovarajućih zakona o sprečavanju pranja novca, odnosno nije obveznik po tom niti sličnim pravnim propisima u oblasti finansijskih usluga.

Opšti uslovi za korisnike

1. Osnovne odredbe

 1. Ovi Opšti uslovi poslovanja za Korisnike uređuju uslove i odredbe koje se primjenjuju i koji uređuju korišćenje Aplikacije od strane Korisnika.

 1. PROFITAPP pruža informatičke i usluge posredovanja i ne pruža usluge niti prodaje proizvode Korisnicima, već to čine Partnerske kompanije, na bazi ugovora ili transakcija sa Korisnicima. Sporovi u vezi s pravima Korisnika kao potrošača, zakonskih obaveza ili mjerodavnog zakona u vezi sa proizvodima i uslugama koje posredstvom Aplikacije Korisnici kupuju ili ostvare kod Partnerskih kompanija, rješavaju se između Korisnika i Partnerskih kompanija.

 1. PROFITAPP, u ime i za račun Korisnika, putem Aplikacije sakuplja i bilježi podatke o Benefitima koje Korisnik ostvaruje kod Partnerskih kompanija, i omogućava mu korišćenje istih kao ekvivalent sredstva plaćanja.

 1. Podaci o Benefitima Korisnika dostupni su u realnom vremenu, u Aplikaciji.

 1. Svi podaci o Partnerskim kompanijama dostupni su u Aplikaciji.

2. Korišćenje aplikacije

 1. Korisnik se postaje instalacijom Aplikacije, registracijom i prihvatanjem Opštih uslova poslovanja - čime se stiče status "Korisnika", čime se saglašava sa odredbama i uslovima Opštih uslova poslovanja.

 1. Aplikacija se može koristiti isključivo unutar Mreže ili Internacionalne mreže, odnosno kod onih Partnerskih kompanija koje su članice Mreže ili Internacionalne mreže.

 1. Instaliranje Aplikacije je besplatno, osim ako se Korisnik ne opredijeli za sticanje statusa posebnog tipa Korisnika, što je uređeno ovim Opštim uslovima i Pravilnikom o tarifi.

 1. Korisnik koji jednom promijeni tip korisnika, uplatom odgovarajuće naknade, takav status zadržava trajno, odnosno do eventualne nove promjene statusa odnosno tipa Korisnika, što je takođe uređeno ovim Opštim uslovima i Pravilnikom o tarifi.

 1. Naknade koje Korisnik plaća prilikom sticanja statusa novog tipa Korisnika su jednokratne i nepovratne, odnosno non-refundable.

 1. Status Korisnika ja aktivan dok god Korisnik koristi Aplikaciju. Status Korisnika se može "zamrznuti" deinstalacijom Aplikacije, ili trajno raskinuti (slanjem posebnog zahtjeva na osnovu kojeg PROFITAPP trajno briše sve podatke o korisniku).

 1. Korisnik plaća održavanje Aplikacije, u iznosu definisanom Pravilnikom o Tarifi, s time što se ovaj iznos naplaćuje automatski, umanjenjem stanja Benefita, i isključivo iz ostvarenih Benefita. Korisnik koji nema dovoljno Benefita na svom računu će o tome biti obavešten od strane PROFITAPP. U slučaju da Korisnik ne ostvari Benefite i u roku od 30 dana od dana takvog obaveštenja, PROFITAPP zadržava pravo da zamrzne status takvog Korisnika, do izmirenja obaveza po ovom osnovu.

 1. Korisniku trajno prestaje status Korisnika na njegov pisani zahtjev PROFITAPP.

 1. Registracija podrazumeva unošenje podataka o Korisniku u Aplikaciju. Po registraciji, Korisnik dobija svoje korisničko ime i lozinku za pristup Aplikaciji na e-mail koji je uneo prilikom registracije. Korisnik je dužan da ove podatke čuva, i ne sme ih dijeliti sa drugim licima.

 1. Korisnik može imati samo jedan korisnički nalog u okviru sistema PROFITAPP (jedinstveni ID). U slučaju da se jedno lice više puta registruje radi neovlašćenog postizanja benefita, PROFITAPP ima pravo da bez saglasnosti korisnika izbriše korisnički nalog, kao i da poništi benefite iz kupovina koje su stečene na takav način. U slučaju da se jedno lice više puta registruje brišu se poslednji registrovani ID brojevi.

 1. Prilikom registracije Korisnik definiše teritoriju na kojoj dominantno koristi Aplikaciju. Shodno teritoriji na kojoj je registrovan, Aplikacija automatski definiše valutu u kojoj se obračunavaju Benefiti.

 1. U slučaju da Korisnik koristi Aplikaciju van teritorije, sve transakcije obračunavaju se u valuti koja je zvanično sredstvo plaćanja na toj teritoriji, s tim da se konačni obračun Benefita vrši u valuti Korisnika. Sve promjene valute koja je sredstvo plaćanja i odnosu na valutu Korisnika vrše se po kursu koji određuje PROFITAPP, s tim da taj kurs ne može odstupati od srednjeg kursa nadležne zvanične institucije zemlje Korisnika u rasponu od +/- 5%.

 1. Prilikom korišćenja Aplikacije, Korisnik bira način plaćanja odnosno obavljanja transakcije sa Partnerskim kompanijama, i može izabrati da li ekvivalent plaćanja vrši samom Aplikacijom, korišćenjem Benefita, ili to čini standardnim vidovima plaćanja koje predviđa Partnerska kompanija. U oba slučaja Korisnik ostvaruje Benefite, na način koji je, za svaku Partnersku kompaniju, iskazan u Aplikaciji.

 1. Korisnik ne može uplatiti novčana sredstva na ime kupovine benefita.

 1. Spisak Partnerskih kompanija i Prodajnih mjesta koje prihvataju Aplikaciju, odnosno dio su Mreže PROFITAPP dostupan je u Aplikaciji. Ovaj spisak podložan je ažuriranju, te je Korisnik u obavezi da proveri aktuelni spisak Prodajnih kompanija i Prodajnih mjesta pre korišćenja Aplikacija kod Partnerske kompanija na Prodajnom mjestu.

 1. Spisak Partnerskih kompanija i Prodajnih mjesta dostupan je u samoj Aplikaciji.

 1. Korisnik može koristiti Benefite evidentirane u okviru Aplikacije u svakom momentu, bez restrikcija.

 1. Korisnik može da prenese svoje Benefite isključivo drugom Korisniku, i isključivo putem Aplikacije.

 1. Korisnik ima pravo da svoje Benefite transferiše u novčani ekvivalent na zahtjev, koji PROFITAPP nije u obavezi da ispuni, i prilikom gašenja statusa Korisnika. Transfer će se izvršiti na račun Korisnika kod poslovne banke koji je naveo prilikom registracije. Sve eventualne poreske obaveze nastale takvom transakcijom, kao i troškove takve transakcije, snosi Korisnik.

Instalacija

 1. Korisnik vrši instalaciju Aplikacije njenim preuzimanjem sa odgovarajuće platforme, u zavisnosti od tipa operativnog sistema koji poseduje. Aplikacija je dostupna na Android i IOS platformi.

 1. Korisnik vrši deinstalaciju Aplikacija na način predviđen mobilnim operativnim sistemom koji poseduje.

Tehnička podrška

 1. U slučaju da je Korisniku potrebna tehnička podrška ili uputstvo u vezi sa ProfitApp Aplikacijom ili uslugama, za ista se obraća članu Mreže koji je nadležan za teritoriju koju je odabrao prilikom registracije. Spisak je na linku koji je dostupan u Uvodnim odredbama Opštih uslova poslovanja.

 1. PROFITAPP ne pruža tehničku podršku u vezi sa funkcionisanjem same mobilne platforma na koju se instalira Aplikacija.

Vrste odnosno statusi korisnika

 1. Prilikom registracije Korisnik stiče tip i status Standardnog Korisnika, s tim da tokom korišćenja Aplikacije, Korisnik može da se opredijeli za drugi Tip korisnika, odnosno može da stekne drugačiji Status korisnika, čime stiče različita prava prilikom korišćenja Aplikacije. Spisak tipova i statusa Korisnika, kao i uslovi za sticanje različitih tipova i statusa Korisnika definisani su Pravilnikom o Tarifi, i sastavni su dio ovih Opštih uslova, a mogu se pronaći i na web adresi www.profitapp.me.

3. Prava i obaveze korisnika

 1. PROFITAPP ne odgovara Korisniku za štetu koju može pretrpjeti kao rezultat transakcije sa Partnerskim kompanijama, kao ni troškove koji mogu nastati usled upotrebe proizvoda ili usluga Partnerskih kompanija, s tim da će pružiti asistenciju Korisniku u svim upravnim, sudskim ili drugim procesima koji tim povodom mogu nastati.

 1. U slučaju zamjene kupljene robe ili reklamacije usluge na koju je već obračunat Benefit, Korisnik nema pravo ponovnog korišćenja Benefita na taj isti proizvod odnosno uslugu.

 1. Korisnik koristi Aplikaciju u dobroj veri, i uz dužno poštovanje prema Partnerskim kompanijama. PROFITAPP zadržava pravo da isključi Korisnika iz PROFITAPP, odnosno da mu ukine status aktivnog Korisnika, ako ustanovi da su aktivnosti Korisnika zlonamjerne, odnosno ako uskraćuje plaćanje ili vrši prevaru, iskaže nepoštovanje Partnerske kompanije ili slično. U takvim slučajevima nalog Korisnika sa može ukinuti bez prethodnog obaveštavanja Korisnika.

  1. Korisnik ima pravo žalbe na ukidanje aktivnog statusa Korisnika.

  1. Korisnik ima pravo žalbe na ukidanje aktivnog statusa Korisnika.

 1. PROFITAPP nastoji da posluje sa Partnerskim kompanijama koje posluju savesno, u duhu pozitivnih zakonskih propisa i dobre poslovne prakse. PROFITAPP ipak nije u stanju da garantuje takvo ponašanje Partnerskih kompanija. Korisnik stoga ima pravo da ukaže na lošu praksu u postupanju Partnerskih kompanija ili njihovih zaposlenih na Prodajnim mjestima. Obrazac za primedbe dostupan je na web adresi: www.profitapp.me.

 1. PROFITAPP se ne smatra odgovornim u slučaju da Korisnik, bilo prilikom registracije ili kasnije, tokom korišćenja Aplikacije, unese pogrešne lične podatke.

 1. Korisnik ima pravo na benefite iz kupovina. Korisnik nema pravo na dodatnu naknadu za svoje aktivnosti, niti pravo na nadoknadu troškova.

 1. Korisnik nema pravo da zastupa PROFITAPP, niti pravo da, u ime i/ili za račun PROFITAPP, daje ili preuzima izjave u odnosu na druge korisnike u okviru PROFITAPP. Korisnik nema pravo da, u ime i/ili za račun PROFITAPP, prima gotovinu niti da vrši isplate za PROFITAPP.

 1. Korisnik, takođe, bez prethodne pisane saglasnosti PROFITAPP, nema pravo:

Prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja Korisnik ne zasniva radni odnos niti stiče bilo kakva vlasnička ili upravljačka prava u smislu zakona o privrednim društvima (naročito ne stiče status člana u društvu). Učešće u PROFITAPP programu se odvija isključivo u okviru aktivnosti za koju Korisnik samostalno odgovara i koje je u pravnom prometu nezavisno od PROFITAPP.

4. Zaštita podataka

 1. ROFITAPP obrađuje lične podatke Korisnika u potpunosti u skladu sa mjerodavnom regulativom kojom se ova oblast uređuje.

 1. Lični podaci koje obrađujemo:

  1. Ime i prezime, telefonski broj, adresa e-pošte.

  1. Mjesto i poštanski broj,

  1. Pol i godinu rođenja.

 1. PROFITAPP prikuplja i obrađuje lične podatke isključivo u svrhu povezivanja Korisnika i Partnerskih kompanija. PROFITAPP prikuplja i obrađuje lične podatke koje Korisnik unese prilikom registracije. Davanje ovih podatka od strane Korisnika je uslov za korišćenje Aplikacije.

 1. Lični podaci obrađuju se isključivo kako bi se nesmetano pružale usluge PROFITAPP. Dodatno, lični podaci se mogu obrađivati prilikom opravdanog poslovnog interesa, ali isključivo u vezi sa korišćenjem Aplikacije i PROFITAPP, uopšte, gdje su takvi primjeri marketinške poruke Partnerskih kompanija upućene putem Aplikacije.

 1. U zavisnosti od teritorije Korisnika, podaci o Korisniku će biti dostupni nadležnom članu Mreže - Organizatoru sistema, primaocu Master franšize ili primaocu jedinične franšize, s time što i za sve njih važe istovetni načini obrade i zaštite podataka definisani Opštim uslovima.

 1. Podaci o Korisniku, i to podaci o teritoriji (geolokaciji) Korisnika, dijele sa sa Partnerskim kompanijama koje su članovi Mreže i Internacionalne mreže isključivo u cilju identifikacije transakcija koje Korisnik vrši, kao i teritorije sa koje je Korisnik koji vrši transakcije.

 1. Podaci Korisnika će biti korišćeni za komunikaciju sa Korisnikom od strane PROFITAPP, kada je takva komunikacija neophodna.

 1. Podaci o Korisniku prilikom korisničke podrške se prikupljaju od slučaja do slučaja i sa njima s postupa u skladu sa regulativom.

 1. Partnerske kompanije ne vide podatke Korisnika, osim navedenih u ovim Opštim uslovima.

 1. Lični podaci Korisnika su kriptovani i skladište se na serverima Organizatora sistema. Isključivo ovlašćene osobe imaju pristup ličnim podacima. Ostali zaposleni imaju pristup ličnim podacima isključivo i samo u mjeri koja je potrebna za pružanje usluge u vezi sa PROFITAPP.

 1. Lični podaci Korisnika čuvaju se dok god Korisnik ima aktivan status, nakon čega se trajno brišu. Izuzetno, određeni podaci čuvaju se i u zakonski predviđenim rokovima - kada se takvi podaci moraju čuvati za računovodstvene svrhe, za svrhe rješavanja sporova ili slične druge slučajeve.

 1. Podaci o finansijskim transakcijama Korisnika, u smislu transakcija između Aplikacije i računa Korisnika kod poslovne banke, kao i podaci o transakcijama između Korisnika, u smislu prenosa Benefita, čuvaju se u zakonski predviđenom roku.

 1. Korisnik je saglasan da od PROFITAPP dobija, putem Aplikacije, marketinške poruke Partnerskih kompanija, kao i poruke u vezi sa korišćenjem usluga PROFITAPP.

 1. Korisnik ima pravo da zahtijeva brisanje ličnih podataka u celosti, ali u takvom slučaju mu prestaju status Korisnika.

 1. U slučaju da Korisnik smatra da su njegovi lični podaci na bilo koji način pogrešno upotrijebljeni ili zloupotrijebljeni, dužan je da o istom odmah obavesti PROFITAPP. Korisnički servis dostupan je putem Aplikacije.

 1. Sporovi u vezi sa obradom ličnih podataka rješavaju se putem Korisničke službe ili sa nadležnim tijelom za rješavanje ovakvih sporova.