Pravilnik o Tarifi PROFITAPP

1. Uvodne odredbe

 1. Ovaj Pravilnik o Tarifi predstavlja opši akt Privrednog društva "Proffit Aplikacija" d.o.o. Novi Travnik, Ulica Ljudevita Gaja 59, 72290 Novi Travnik, Matični broj 4236735920004, (dalje u tekstu "Društvo" ili "PROFITAPP"), a koji čini sastavni dio Opših uslova poslovanja PROFITAPP-a, te samim tim i sastavni dio ugovornog odnosa sa Korisnicima usluga PROFITAPP-a.

 2. Ovim aktom uređuju se naknade koje su Korisnici dužni da plate PROFITAPP-u a po osnovu korištenja usluga PROFITAPP-a opisanih u Opšim uslovima poslovanja, kao i tipovi Korisnika i statusi Korisnika, onda kada tip Korisnika uključuje mogušnost sticanja različitih statusa.

 3. Prilikom registracije svaki Korisnik postaje Standardni Korisnik.

 4. Sve vrijeme trajanja ugovornog odnosa sa PROFITAPP-om, Korisnik može aplicirati za promjenu tipa korisnika, te tako ostvariti dodatne pogodnosti u korištenju Aplikacije. U zavisnosti od tipa, Korisnici imaju različite statuse, koji mogu značiti dodatna prava i pogodnosti prilikom korištenja Aplikacije.

 5. Tipovi korisnika su: Standardni korisnik, Premium korisnik i Business korisnik. Tip Korisnika može se promjeniti u bilo kom momentu korištenja Aplikacije, uplatom odgovarajuše naknade – članarine, shodno ovom Pravilniku.

2. Naknada za održavanje

 1. Korisnici, nevezano za tip i status, plašaju naknadu za održavanje, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije uređeno.

 2. Naknada za održavanje naplašuje se od strane PROFITAPP-a umanjenjem stanja benefita na računu Korisnika, ali isključivo iz ostvarenih Benefita Korisnika, a ne i iz sredstava uplašenih PROFITAPP-u od strane Korisnika po bilo kom osnovu.

 3. Prihvatanjem uslova, Korisnik ovlaššuje PROFITAPP da, po osnovu Naknade za održavanje, može zadužiti račun Korisnika za navedeni iznos, te isti naplatiti bez dalje saglasnosti i dozvole Korisnika.

 4. Naknada za održavanje iznosi 3,00 KM godišnje, i naplašuje se godinu dana od registracije kao i svake naredne godine, od sakupljenih benefita, pod uslovom da je Korisnik aplikacije tokom tog perioda sakupljao benefite.

3. Standardni korisnik

 1. Standardni korisnik ne plaša instaliranje niti korištenje Aplikacije, osim naknade za održavanje.

 2. Benefiti koje Korisnik ostvaruje kod svakog od Prodajnih partnera, a koji su pojedinačno ugovoreni, iskazani su u Aplikaciji.

 3. Korisnik je slobodan da u svakom momentu promijeni tip Korisnika, čime zadržava ostvareno stanje benefita, ali mu se od momenta-trenutka sticanja novog tipa benefiti i pogodnosti iskazuju shodno ovom Pravilniku.

4. Premium korisnik

 1. Korisnik postaje Premium korisnik plašanjem jednokratne naknade odnosno članarine.

 2. Jednokratna članarina za Premium korisnika iznosi 200,00 KM i uplašuje se na račun Proffit Aplikacija d.o.o. Novi Travnik na način definiran Opšim uslovima poslovanja. Sredstva od ove članarine su bespovratna.

 3. Nakon uplate jednokratne članarine, Premium Korisnik stiče pravo na veše benefite prilikom koriššenja Aplikacije, i ima mogušnost da preporuči Aplikaciju novim Korisnicima i na taj način ostvaruje pogodnosti prilikom koriššenja Aplikacije od strane svih Korisnika koji su članovi njegove Profit zone.

 4. Premium korisnik ostvaruje i mjesečni EXTRA PROFIT 10% od ukupne zarade PROFITAPP-a kroz potrošnju svih Standardnih i Premium korisnika iz njegove Profit zone.

 5. Premium Korisnik stiče pravo i na DIRECT PROFIT 10% od uplate po osnovu članarina svih Korisnika iz njegove Profit zone.

 6. Status Premium korisnika mijenja se nakon nadogradnje na BUSINESS PROGRAM. Statusi Business korisnika su: GOLD, DIAMOND i PRESIDENT.

5. GOLD status

 1. Premium Korisnik stiče GOLD status kupovinom BUSINESS PROGRAMA.

6. DIAMOND status

 1. GOLD Korisnik stiče DIAMOND status kada 8 direktnih Korisnika iz Profit zone steknu GOLD status.

7. PRESIDENT status

 1. DIAMOND Korisnik stiče PRESIDENT status kada 8 direktnih Korisnika iz Profit zone steknu DIAMOND status.

8. DIRECT PROFIT

 1. Procenat zarade od uplata članarina PREMIUM i BUSINESS PROGRAMA svih Korisnika iz Profit zone čini DIRECT profit.

9. EXTRA PROFIT

 1. Procenat zarade od prihoda PROFITAPP-a po osnovu prometa obavljenih u partnerskim firmama od strane Korisnika iz Profit zone.

10. PROFIT BONUS

 1. Procenat zarade od DIRECT i EXTRA profita Korisnika iz Profit zone.

11. ROYAL BUSINESS PROGRAM

 1. Uplatom jednokratne članarine za Royal Business Program u iznosu od 2.800 KM korisnik stiče:

12. DIAMOND BUSINESS PROGRAM

 1. DIAMOND status se ostvaruje kada 8 Korisnika iz Profit zone ostvare status GOLD.

DIAMOND korisnik stiče pravo na:

13. PRESIDENT BUSINESS PROGRAM

 1. PRESIDENT status se ostvaruje kada 8 Korisnika iz Profit zone ostvare status DIAMOND.
PRESIDENT korisnik stiče pravo na:
 1. Ovaj Pravilnik o Tarifi PROFITAPP-a stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Društva i važiše počev od 01.02.2023. godine.