Pravilnik o Tarifi PROFITAPP

1. Uvodne odredbe

1. Ovaj Pravilnik o tarifi predstavlja opšti akt Privrednog društva "PROFITAPP" d.o.o. Beograd, Matični Broj 21512184 i PIB 111623073 (dalje u tekstu "Društvo" ili "PROFITAPP") a koji čini sastavni deo Opštih uslova poslovanja PROFITAPP-a, te samim tim i sastavni deo ugovornog odnosa sa Korisnicima usluga PROFITAPP-a.

2. Ovim aktom uređuju se naknade koje su Korisnici dužni da plate PROFITAPP-u a po osnovu korišćenja usluga PROFITAPP-a opisanih u Opštim uslovima poslovanja, kao i tipovi Korisnika i statusi Korisnika, onda kada tip Korisnika uključuje mogućnost sticanja različitih statusa.

3. Prilikom registracije svaki Korisnik postaje Standardni Korisnik.

4. Sve vreme trajanja ugovornog odnosa sa PROFITAPP-om, Korisnik može aplicirati za promenu tipa Korisnika, te tako ostvariti dodatne pogodnosti u korišćenju Aplikacije. U zavisnosti od tipa, Korisnici imaju različite statuse, koji mogu značiti dodatna prava i pogodnosti prilikom korišćenja Aplikacije.

5. Tipovi korisnika su: Standardni korisnik, Premium korisnik i Business korisnik. Tip Korisnika može se promeniti u bilo kom momentu korišćenja Aplikacije, uplatom odgovarajuće naknade - članarine, shodno ovom Pravilniku.

2. Naknada za održavanje

1. Korisnici, nevezano za tip i status, plaćaju naknadu za održavanje, osim ako ovim Pravilnikom nije drugačije uređeno.

2. Naknada za održavanje naplaćuje se od strane PROFITAPP-a umanjenjem stanja benefita na računu Korisnika, ali isključivo iz ostvarenih benefita Korisnika, a ne i iz sredstava uplaćenih PROFITAPP-u od strane Korisnika po bilo kom osnovu.

3. Prihvatanjem uslova, Korisnik ovlašćuje PROFITAPP da, po osnovu naknade za održavanje, može zadužiti račun Korisnika za navedeni iznos, te isti naplatiti bez dalje saglasnosti i dozvole Korisnika.

4. Naknada za održavanje iznosi 180 Bodova godišnje, i naplaćuje se godinu dana od registracije kao i svake naredne godine, od sakupljenih benefita, pod uslovom da je Korisnik Aplikacije tokom tog perioda sakupljao benefite.

3. Standardni korisnik

1. Standardni korisnik ne plaća instalaciju niti korišćenje Aplikacije, osim naknade za održavanje.

2. Benefiti koje ostvaruje Korisnik kod svakog od Prodajnih partnera, a koji su pojedinačno ugovoreni, iskazani su u Aplikaciji.

3. Korisnik je slobodan da u svakom momentu promeni tip Korisnika, čime zadržava ostvareno stanje Benefita, ali mu se od momenta-časa sticanja novog tipa Benefiti i pogodnosti iskazuju shodno ovom Pravilniku.

4. Premium korisnik

1. Korisnik postaje Premium korisnik plaćanjem jednokratne naknade odnosno članarine.

2. Jednokratna članarina za Premium Korisnika iznosi 12.000 DIN i uplaćuje se na račun PROFITAPP d.o.o. Beograd na način definisan Opštim uslovima poslovanja. Sredstva od ove članarine su bespovratna.

3. Nakon uplate jednokratne članarine, Premium Korisnik stiče pravo na veće benefite prilikom korisćenja Aplikacije, i ima mogućnost da preporuči Aplikaciju novim Korisnicima i na taj način ostvaruje pogodnosti prilikom korisćenja Aplikacije od strane svih Korisnika koji su članovi njegove profit zone.

4. Premium korisnik ostvaruje i mesečni EXTRA PROFIT 10% od ukupne zarade PROFITAPP kroz potrošnju svih Standardnih i Premium korisnika iz njegove Profit Zone.

5. Premium Korisnik stiče pravo i na DIRECT PROFIT 10% od uplate po osnovu članarina svih Korisnika iz njegove Profit Zone.

Status PREMIUM Korisnika menja se nakon nadogradnje na BUSINESS PROGRAM.

Statusi Business Korisnika su: GOLD, DIAMOND, PRESIDENT.

5. GOLD STATUS

1. PREMIUM Korisnik stiče GOLD status kupovinom BUSINESS PROGRAMA.

6. DIAMOND STATUS

1. GOLD Korisnik stiče DIAMOND status kada 8 direktnih Korisnika iz Profit zone steknu GOLD status.

7. PRESIDENT STATUS

1. DIAMOND Korisnik stiče PRESIDENT status kada 8 direktnih Korisnika iz Profit zone steknu DIAMOND status.

8. DIRECT PROFIT

1. Procenat zarade od uplata članarina PREMIUM i BUSINESS PROGRAMA svih Korisnika iz Profit zone čini DIRECT PROFIT.

9. EXTRA PROFIT

1. Procenat zarade od prihoda PROFITAPP-a po osnovu prometa obavljenih u partnerskim firmama od strane Korisnika iz Profit Zone.

10. PROFIT BONUS

1. Procenat zarade od Direct i Extra profita Korisnika iz Profit Zone.

ROYAL BUSINESS PROGRAM

Uplatom jednokratne članarine za Royal Business program u iznosu od 168.000 DIN korisnik stiče:

DIAMOND BUSINESS PROGRAM

DIAMOND status ostvaruje se kada 8 Korisnika iz Profit Zone ostvare status Gold.

Diamond korisnik stiče pravo na:

PRESIDENT BUSINESS PROGRAM

PRESIDENT status ostvaruje se kada 8 Korisnika iz Profit Zone ostvare status Diamond.

President korisnik stiče pravo na:

Ovaj Pravilnik o Tarifi PROFITAPP stupa na snagu danom usvajanja na Skupštini Društva i važiće počev od 24.01.2023. godine.